Bolagsstämmor

Ärenden till bolagsstämma

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på stämman måste skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran måste vara styrelsens ordförande tillhanda senast sju veckor före stämman.

Årsstämma fredagen den 28 maj 2021

Protokoll fört vid årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Incitamentsprogram

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2021/2026

Ändring av bolagsordning

Bolagsordning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.