Nyheter för Empire

Pressmeddelanden för Empire före det omvända förvärvet av Kakel Max.

2017-05-05
Regulatorisk

Empire AB (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) ("Empire" eller "Bolaget") har erhållit ett villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 12 maj 2017. Bolaget kommer att handlas under kortnamnet KAKEL B med nuvarande ISIN-kod SE0009889710.

2017-03-29
Regulatorisk

Empire AB offentliggör att nyemissionen om 4,05 MSEK fulltecknats.

2017-03-13
Regulatorisk

Empire Sweden AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av den nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som Bolaget genomför med teckningstid 13 - 24 mars 2017 och som beslutades om på en extra bolagsstämma den 24 februari 2017.

2017-03-08
Regulatorisk

Finansiell utveckling, okt - december

 • Försäljningen blev 9,2 mkr (16,9), -46%
 • Rörelseresultatet blev -1,3 mkr (-6,6)
 • Resultat efter finansnetto blev -1,5 mkr (-4,6)
 • Resultat efter skatt blev -1,5 mkr (-4,6)
 • Periodens totalresultat blev -1,4 mkr (-4,2)
 • Resultat per aktie blev -0,01 kr (-0,03)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet blev -0,3 mkr (-1,5)

Finansiell utveckling, jan - december

 • Försäljningen blev 35,3 mkr (40,9), -14 %
 • Rörelseresultatet blev -1,8 mkr (-10,9)
 • Resultat efter finansnetto blev -2,4 mkr (-9,4)
 • Resultat efter skatt blev -2,4 mkr (-9,4)
 • Periodens totalresultat blev -2,7 mkr (-9,4)
 • Resultat per aktie blev -0,02 kr (-0,06)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet blev -6,7 mkr (-6,4)
2017-02-24
Regulatorisk

Vid den extra bolagsstämman i Empire AB (publ) (nedan "Bolaget") den 24 februari 2017 kl. 10:00 beslutades att Bolaget byter firma och verksamhet och blir holdingbolag för Kakel Max-koncernen där Kakel Max Holding AB, med dotterbolag ingår.

2017-02-21
Regulatorisk
2017-01-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Empire AB (publ), org. nr 556586-2264 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 februari 2017, kl. 10.00 på Alviks Strand Konferens & Reception, med adress Gustavslundsvägen 141 i Bromma. Registrering sker från kl. 09.00.

2017-01-25
Regulatorisk

Transaktionen i sammandrag:  

 • Empire AB (publ) ("Empire" eller "Bolaget") förvärvar Kakel Max Holding AB ("Kakel Max Holding"), i sin helhet genom apportemission om totalt 50 miljoner kronor.
 • Aktieöverlåtelseavtal, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, har ingåtts med Kakel Max Holdings aktieägare. Med detta följer en ny listningsprocess för Kakel Max Holdings verksamhet på Nasdaq First North.
 • I samband med affären föreslår styrelsen en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som kan komma att inbringa Bolaget högst cirka fyra miljoner kronor.
 • Efter apportemissionen och nyemissionen kommer Kakel Max Holdings tidigare aktieägare att äga 92 procent av Empire och Empires befintliga aktieägare 8 procent av Empire samt 100 procent av Empire Sweden AB ("Empire Sweden")
 • Styrelsen föreslår även att extra bolagsstämma beslutar om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna i form av samtliga aktier i Empire Sweden som därefter avses noteras på AktieTorget eller annan marknadsplats.
 • Kakel Max Holdings omsättning för perioden Q1 - Q3 2016 uppgick till 73,0 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 5,8 miljoner kronor.
2016-09-06
Regulatorisk

Finansiell utveckling, april-juni

 • Försäljningen blev 8,2 mkr (9,3), -12%
 • Rörelseresultatet före avskrivningar blev 0,5 mkr (-1,4)
 • Resultat efter finansnetto blev 0,3 mkr (-1,6)
 • Resultat efter skatt blev 0,3 mkr (-1,6)
 • Periodens totalresultat blev 0,3 mkr (-2,0)
 • Resultat per aktie blev 0,01 kr (-0,16)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet blev -1,5 mkr (0,2)

 
Finansiell utveckling, januari - juni

 • Försäljningen blev 17,7 mkr (17,2), +3%
 • Rörelseresultatet blev 0,1 mkr (-3,0)
 • Resultat efter finansnetto blev -0,3 mkr (-3,4)
 • Resultat före skatt blev -0,3 mkr (-3,4)
 • Periodens totalresultat blev -0,4 mkr (-3,8)
 • Resultat per aktie blev 0,00 kr (-0,31)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet blev -5,5 mkr (-4,3)

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.