Nyheter för Empire

Pressmeddelanden för Empire före det omvända förvärvet av Kakel Max.

Årsredovisning och koncernredovisning 2016

För räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016
Finansiell utveckling januari - december 2016

 • Försäljningen blev 35,3 mkr (40,9), -14 %
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster blev -6,0 mkr (-8,9)
 • Resultat efter finansnetto blev -2,4 mkr (-9,4) · Resultat efter skatt blev -2,4 mkr (-9,4)
 • Periodens totalresultat blev -2,7 mkr (-9,4) · Resultat per aktie blev -0,02 kr (-0,12)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet blev -4,9 mkr (-6,4)

Väsentliga händelser januari - december 2016 

 • Förhandlingar med krav och motkrav fördes med Babyliss avseende deras uppsägning av det 17-åriga samarbetet. En förlikning nåddes under Q2 i denna förhandling. Uppgörelsen plus juristarvoden för tiden efter räkenskapsårets utgång innebar en ungefärlig kostnad för Empire om 1,5 msek, vilket är lägre än den reservation som gjordes i bokslutet för 2015.
 • Förhandlingen med den danska hyresvärden fortsatte gällande de danska dotterbolagen.
 • Kostnadsreserveringar har i tidigare perioder gjorts i de danska & finska dotterbolagen. Utfallet visar att tidigare reserveringar till viss del har kunnat återföras under perioden. Av försiktighetsskäl har reservering skett i tidigare perioder av en leverantörsskuld i Empire Sweden AB. Under perioden har det visat sig att den reserverade leverantörsskulden varit för hög varför den delvis har återförts. Sammantaget gav återförda reserveringar en positiv resultatpåverkan med 3,2 mkr.
 • Empire Sweden AB upptog under Q3 ägarlån om 2,525 mkr för att stärka likviditeten. Organisatoriska förändringar för att minska omkostnaderna har initierades samtidigt.
 • Empire tecknade ett avtal för distribution av varumärkena Dirt Devil och Vax (floorcare), se pressrealease 5 september.
 • Ytterligare organisatoriska förändringar för att minska omkostnaderna initerades under andra halvåret. Personalstyrkan minskades med 3 personer och funktionerna ersattes till viss del av extern personal med incitamentsbaserad ersättning.
 • Avtal träffades om tredjeparts logistik med Electra Sweden AB i Kalmar för att ytterligare minska omkostnaderna och Empire kommer inom kort att övergå i denna lösning. Under Q4 publicerades den nya hemsidan www.C3.se, vars syfte är att modernisera marknadsföring och försäljning. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
 • Flytt av lagret till logistikpartner inleddes februari 2017. Personalstyrkan fortsatte att minskas.
 • Aktieöverlåtelseavtal träffades med Kakelmax Holding AB gällande omvänt förvärv av deras verksamhet.
 • Vid den extra bolagsstämman i Empire AB (publ) (nedan "Bolaget") den 24 februari 2017 kl. 10:00 beslutades att Bolaget byter firma och verksamhet och blir holdingbolag för Kakel Max-koncernen där Kakel Max Holding AB, med dotterbolag ingår. Stämman beslutade i enlighet med samtliga framlagda förslag, enligt i huvudsak följande:
 • Bolaget genomför en sammanläggning av aktier genom att varje tvåhundra (200) aktier slås samman till en (1) aktie.
 • Bolaget genomför en minskning av aktiekapitalet med 2 437 464 kronor för täckande av förlust utan indragning av aktier.
 • Bolaget genomför en nyemission av högst 405 175 B-aktier till allmänheten till en kurs om 10 kronor per aktie.
 • Bolaget genomför en minskning av aktiekapitalet med högst 9 714 606,17 kronor utan indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna och överföring till fritt eget kapital genom utdelning av Bolagets helägda dotterbolag Empire Sweden AB. För en (1) aktie av serie A eller B i Bolaget erhålls två (2) nya aktier i Empire Sweden AB.
 • Bolaget genomför en sammanläggning av aktier genom att varje fem (5) aktier slås samman till en (1) aktie.
 • Bolaget förvärvar samtliga aktier i Kakel Max Holding AB genom en apportemission.
 • Till nya styrelseledamöter valdes Joakim Alm, Keivan Ashhami och Maria Wideroth. Maria Wideroth valdes till styrelsens ordförande. Ian Wachtmeister, Thomas Petrén och Stefan Thelin lämnar styrelsen.
 • Bolaget genomför ändringar i bolagsordningen beträffande firma, verksamhet samt aktier för anpassning av bolaget till den nya verksamheten. Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kan laddas ner på: www.empire.se/bolagsstyrning/bolagsstamma/
 • Bl.a beslöts om nyemission om cirka 4 mkr att tecknas 13 - 24 mars.
 • Ägarlån amorterades med 1 mkr.
 • Storägare Ian Wachtmeister & Thomas Petrén tecknade preferensaktier i Empire Sweden AB till ett värde av 500 tkr vardera.

Ulf Bork, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Ulf Bork, telefon: +46-733 596 871 / email: ulf.bork@empirenordic.com

Om Empire:
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsument-marknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, Valera, Dirt Devil. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3. Empire är listat på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Advisor.

Filer för nedladdning
2017-05-10

Empire AB (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) ("Empire" eller "Bolaget") kommer enligt tidigare kommunicerat börja handlas på Nasdaq First North den 12 maj 2017 under kortnamnet KAKEL B med ISIN-kod SE0009889710. Bolaget kommer därefter, enligt tidigare kommunicerat, stämpla om Bolagets B-aktier till ordinära stamaktier. Dessa aktier kommer därefter handlas under kortnamnet KAKEL med ISIN-kod SE0009921075. Avstämningsdag för omstämplingen är satt till den 17 maj 2017.

2017-05-05
Regulatorisk

Empire AB (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) ("Empire" eller "Bolaget") har erhållit ett villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 12 maj 2017. Bolaget kommer att handlas under kortnamnet KAKEL B med nuvarande ISIN-kod SE0009889710.

2017-05-03

Vid extra bolagsstämma i Empire AB (publ) (nedan "Bolaget") fredagen den 24 februari 2017 beslutades om en sammanläggning av Bolagets aktier (s.k. omvänd split) innebärande att fem (5) aktier, oavsett serie, sammanläggs till en (1) aktie av motsvarande serie. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.

2017-04-28

Vid extra bolagsstämma i Empire AB (publ) (nedan "Bolaget") fredagen den 24 februari 2017 beslutades om en sammanläggning av Bolagets aktier (s.k. omvänd split) innebärande att fem (5) aktier, oavsett serie, sammanläggs till en (1) aktie av motsvarande serie. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.

2017-04-21

För räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016
Finansiell utveckling januari - december 2016

 • Försäljningen blev 35,3 mkr (40,9), -14 %
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster blev -6,0 mkr (-8,9)
 • Resultat efter finansnetto blev -2,4 mkr (-9,4) · Resultat efter skatt blev -2,4 mkr (-9,4)
 • Periodens totalresultat blev -2,7 mkr (-9,4) · Resultat per aktie blev -0,02 kr (-0,12)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet blev -4,9 mkr (-6,4)
2017-04-20

Den 24 februari 2017 beslutade årsstämman i Empire AB ("Empire" eller "Bolaget") (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) i enlighet med styrelsens förslag att återbetala samtliga aktier i Empire Sweden AB till aktieägarna i Empire. Årsstämman har fastställt avstämningsdagen för återbetalning av Bolagets aktier till den 26 april 2017. Återbetalningen beräknas ske den 28 april 2017.

2017-03-29
Regulatorisk

Empire AB offentliggör att nyemissionen om 4,05 MSEK fulltecknats.

2017-03-13
Regulatorisk

Empire Sweden AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av den nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som Bolaget genomför med teckningstid 13 - 24 mars 2017 och som beslutades om på en extra bolagsstämma den 24 februari 2017.

1
2
...
25
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.