Nyheter för Empire

Pressmeddelanden för Empire före det omvända förvärvet av Kakel Max.

Pressmeddelande Empire AB

Empire AB offentliggör att nyemissionen om 4,05 MSEK fulltecknats.

Empire AB (publ)beslöt vid den extra bolagsstämman den 24 februari 2017 om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet erbjudna aktier var högst 405 175 nyemitterade aktier av serie B med teckningskursen 10 kronor per aktie. Teckningstiden sattes till 13-24 mars 2017 och emissionsbeloppet 4 051 750 kronor. Antalet befintliga aktier före emissionen var 810 352 st.

Efter emissionen är antalet A-aktier 8 775 st (oförändrat), och antalet B-aktier 1 206 751, totalt antal aktier.

Aktiekapitalet var före emissionen 7 286 757,78 kronor, förändringen är 3 643 374, 39 kronor och antal efter emission är 10 930 132,17 kronor.

Bolaget kan härmed meddela att emissionen har fulltecknats och att likviden skall nu erläggas.

Emissionsinstitutet, som är Mangold Fondkommission, sänder därefter sitt bankintyg till Bolagsverket för registreringstreringring och emissionsbeloppet beräknas vara tillgängligt den 6 april 2017.

Rådgivare har varit Mangold Fondkommission AB och Advokatfirman Fylgia AB.

Stockholm 29 mars 2017

Styrelsen för Empire AB.

För mer information, kontakta:
VD Ulf Bork, ulf.bork@empirenordic.com tfn: +46-733 596 871

Denna information är sådan information som Empire AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29:e mars 2017 kl. 17,15 CET.

Om Empire:
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsumentmarknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, Dirt Devil, Valera. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3.Empire är listat på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503015 50, är Bolagets Certified Adviser.

Empire Ab (publ)
Gustavslundsvägen 137
SE- 167 51 Stockholm
Tel. +46 8 410 58 400
www.empire.se

Filer för nedladdning
2017-05-10

Empire AB (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) ("Empire" eller "Bolaget") kommer enligt tidigare kommunicerat börja handlas på Nasdaq First North den 12 maj 2017 under kortnamnet KAKEL B med ISIN-kod SE0009889710. Bolaget kommer därefter, enligt tidigare kommunicerat, stämpla om Bolagets B-aktier till ordinära stamaktier. Dessa aktier kommer därefter handlas under kortnamnet KAKEL med ISIN-kod SE0009921075. Avstämningsdag för omstämplingen är satt till den 17 maj 2017.

2017-05-05
Regulatorisk

Empire AB (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) ("Empire" eller "Bolaget") har erhållit ett villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 12 maj 2017. Bolaget kommer att handlas under kortnamnet KAKEL B med nuvarande ISIN-kod SE0009889710.

2017-05-03

Vid extra bolagsstämma i Empire AB (publ) (nedan "Bolaget") fredagen den 24 februari 2017 beslutades om en sammanläggning av Bolagets aktier (s.k. omvänd split) innebärande att fem (5) aktier, oavsett serie, sammanläggs till en (1) aktie av motsvarande serie. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.

2017-04-28

Vid extra bolagsstämma i Empire AB (publ) (nedan "Bolaget") fredagen den 24 februari 2017 beslutades om en sammanläggning av Bolagets aktier (s.k. omvänd split) innebärande att fem (5) aktier, oavsett serie, sammanläggs till en (1) aktie av motsvarande serie. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.

2017-04-21

För räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016
Finansiell utveckling januari - december 2016

  • Försäljningen blev 35,3 mkr (40,9), -14 %
  • Rörelseresultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster blev -6,0 mkr (-8,9)
  • Resultat efter finansnetto blev -2,4 mkr (-9,4) · Resultat efter skatt blev -2,4 mkr (-9,4)
  • Periodens totalresultat blev -2,7 mkr (-9,4) · Resultat per aktie blev -0,02 kr (-0,12)
  • Kassaflöde från löpande verksamhet blev -4,9 mkr (-6,4)
2017-04-20

Den 24 februari 2017 beslutade årsstämman i Empire AB ("Empire" eller "Bolaget") (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) i enlighet med styrelsens förslag att återbetala samtliga aktier i Empire Sweden AB till aktieägarna i Empire. Årsstämman har fastställt avstämningsdagen för återbetalning av Bolagets aktier till den 26 april 2017. Återbetalningen beräknas ske den 28 april 2017.

2017-03-29
Regulatorisk

Empire AB offentliggör att nyemissionen om 4,05 MSEK fulltecknats.

2017-03-13
Regulatorisk

Empire Sweden AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av den nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som Bolaget genomför med teckningstid 13 - 24 mars 2017 och som beslutades om på en extra bolagsstämma den 24 februari 2017.

1
2
...
25
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.