Nyheter

Kakel Max AB (publ): Kvartal 1, 2018

Första kvartalet: jan-mar 2018

 • Nettoomsättning jan-mar 39 984 (24 002) tkr, +67 %
 • Resultat efter skatt jan-mar 1 800 (859) tkr,
  +110 %
 • Resultat per aktie före/efter utspädning jan-mar 0,59 (0,28) kr

I resultatet ingår förvärvet av JMW Grossen som  helägt dotterbolag till Kakel & Design i Sverige AB, en sk underkoncern till Kakel Max AB (publ). Integrationen av JMW Grossen har gått bra och vi ämnar slutföra den under andra kvartalet.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 28,5 procent. Bruttomarginalen påverkas negativt bland annat av ökade materialvolymer inom ombyggnation av flerbostadshus men genom ett effektivt resursutnyttjande har vi lägre rörelsekostnader.

Rörelseresultatet uppgick till 2 388 (1 124) tKr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,0 (4,7) procent.

VD-kommentarer

Vi fortsätter att vidga vårt erbjudande till att även omfatta fastighetsägare, arkitekter och snart även möbeldesigners.

Försäljningen i första kvartalet ökade med 66 % jämfört med motsvarande period föregående år.  Försäljningstillväxten beror till mycket på det lyckade förvärvet och integrationen av JMW Grossen AB och vår fortsatta satsning på slutkunden.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 2 388 tKr för första kvartalet vilket motsvarar en marginal om ca 6 procent. Under kvartalet har vi ökat våra strategiska satsningar vilket bland annat har inneburit att vi har ställt ut på två mässor, Stockholm Furniture & Light Fair respektive Trädgårdsmässan samt ytterligare satsningar inom logistik för att effektivera vår konceptpaketering.

Statistik över antalet beviljade småhusbygglov indikerar en utplaning av nyproduktionen under de närmaste åren tillsammans med stigande priser på riksnivå och årsnivå. För nybyggnation av flerbostadshus uppger 255 kommuner att det råder bostadsbrist och priserna har sjunkit sedan september 2017, och tillsammans med skärpta amorteringskrav drabbas hushåll i storstadsregionerna med Stockholm i spetsen, där bostadspriserna ligger på en avsevärt högre nivå än i övriga landet. I Storstockholm dominerar fortfarande bostadsrätterna i nyproduktionen men det finns tendenser att andelen hyresbostäder ökar. Inom ombyggnad av flerbostadshus färgas svårigheterna av att få tag på arbetskraft på grund av den höga nybyggnadstakten men om nybyggandet nu dämpas frigörs det resurser för ombyggnadsarbeten, vilket på alla vis gynnar vår del av värdekedjan.

Makroekonomiskt sett, med låga räntor och låg arbetslöshet, har svenska byggmarknad goda förutsättningar att utvecklas väl fortsättningsvis även om vi bedömer att det kommer att ske en omviktning mellan nyproduktion och ombyggnation respektive mellan privat och offentlig sektor. Självklart påverkas vi av den svaga svenska kronan.

Trenderna som vi bedömer kommer att synas på den svenska kakelmarknaden är ökad fokus och intresse för storskaliga kakelplattor som används för att designa möbler, anpassade bänkskivor och handfat mm. Det finns många spännande lösningar inom detta området tex en induktionsfunktion som är dold under keramikplattan.

Östervåla 2018-05-30

Nästa rapport och kalendarium

Delårsrapport för andra kvartalet 2018 presenteras den 30 augusti 2018.

För kommande rapporter mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Rapporten i sin helhet bifogas

Östervåla 2018-05-30

För ytterligare information

Informationen i denna rapport lämnas för offentliggörande den 30 maj 2018.

Ytterligare information lämnas av Daniel Källberg, VD,
telefon +46(0)709561480 alternativt daniel.kallberg@kakelmax.se.

Rapporten publiceras  på bolagets hemsida
http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida
www.kakelmax.se

Filer för nedladdning
2018-06-01
Regulatorisk

Årsstämma har hållits i Kakel Max AB (publ) onsdagen den 30 maj 2018 varvid följande beslut fattades:

2018-05-30
Regulatorisk

Första kvartalet: jan-mar 2018

 • Nettoomsättning jan-mar 39 984 (24 002) tkr, +67 %
 • Resultat efter skatt jan-mar 1 800 (859) tkr,
  +110 %
 • Resultat per aktie före/efter utspädning jan-mar 0,59 (0,28) kr

I resultatet ingår förvärvet av JMW Grossen som  helägt dotterbolag till Kakel & Design i Sverige AB, en sk underkoncern till Kakel Max AB (publ). Integrationen av JMW Grossen har gått bra och vi ämnar slutföra den under andra kvartalet.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 28,5 procent. Bruttomarginalen påverkas negativt bland annat av ökade materialvolymer inom ombyggnation av flerbostadshus men genom ett effektivt resursutnyttjande har vi lägre rörelsekostnader.

Rörelseresultatet uppgick till 2 388 (1 124) tKr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,0 (4,7) procent.

2018-04-26
Regulatorisk

Aktieägarna i Kakel Max kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018, klockan 13, i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

2018-02-27
Regulatorisk

Fjärde kvartalet: okt-dec 2017

 • Nettoomsättning okt-dec 26 599 (25 889) tkr
 • Resultat efter skatt okt-dec 64 (1348) tkr.
 • Resultat per aktie före/efter utspädning okt-dec 0,02 (0,48) kr

I rörelseresultat för kvartalet ingår förvärvsomkostnader om 442 tkr, hänförligt förvärvet av JMW Grossen i november 2017. I rörelseresultatet ingår även kundförluster om 399 tkr.

Helåret: jan-dec 2017

 • Nettoomsättning jan-dec 97 606 (98 859) tkr
 • Resultat efter skatt jan-dec 3 729 (5 817) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning januari-sept 1,23 (2,08) kr

I rörelseresultat för helåret ingår förvärvsomkostnader om 4 062 tkr, hänförligt till det omvända förvärvet i april 2017 och förvärvet av JMW Grossen i november 2017. För ytterligare information hänvisas till noter till delårsrapporten.

2017-11-29
Regulatorisk

Tredje kvartalet: juli-sept 2017

 • Nettoomsättning juli-sept 20 947 (22 594) tkr
 • Resultat efter skatt juli-sept 1 027 (1703) tkr.
 • Resultat per aktie före/efter utspädning juli-sept 0,34 (0,61) kr

Kvartal 1-3: januari-sept 2017

 • Nettoomsättning januari-sept 71 008 (72 970) tkr
 • Resultat efter skatt januari-sept 3 665 (4 470) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning januarisept 1,21 (1,60) kr
2017-11-21
Regulatorisk
 • Kakel Max AB (publ) ("Kakel Max") har, via det helägda dotterbolaget Kakel & Design i Sverige AB, ingått avtal med MW Bolaget AB om förvärv av samtliga aktier i JMW Grossen AB ("Grossen"). Tillträde, som är förenat med vissa villkor, planeras ske den 29 november 2017.
 • Köpeskillingen uppgår till 12 miljoner kronor. Därutöver nns möjlighet till tilläggsköpeskilling. 
 • För räkenskapsåret 2016 omsatte Grossen ca 43 miljoner kronor med ett rörelseresultat om ca 3,5 miljoner kronor. Motsvarande siffror för årets första nio månader är ca 41 miljoner kronor respektive ca 4.5 miljoner kronor.
2017-08-30
Regulatorisk

Andra kvartalet: april-juni 2017

 • Nettoomsättning april-juni 26 058 (27 239) tkr
 • Resultat efter skatt april-juni 1 779 (1 627) tkr.
 • Resultat per aktie före/efter utspädning april-juni 0,59 (0,58) kr

Halvårsperioden: januari-juni 2017

 • Nettoomsättning januari-juni 50 060 (50 376) tkr
 • Resultat efter skatt januari-juni 2 638 (2 766) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning januari-juni 0,87 (0,99) kr
2017-08-24
Regulatorisk
Med referens till dagens pressmeddelande med titeln "Kakel Max - Garantiåtagande gentemot Nordea i Finland", publicerat klocka 12:50, vill bolaget förtydliga följande:


I samband med framtagandet av ekonomisk rapportering som ligger till grund för andra kvartalet har detta garantiåtagande blivit bekant. Garantiåtagandet är en del av en kreditfacilitet till ett av Empire Sweden AB:s intressebolag, Oy Semac Ab. Enligt avtal mellan Kakel Max Holding AB och Empire Sweden AB skall garantin lösas eller övertas av Empire Sweden AB. I det fall så inte sker och om Oy Semac Ab inte kan honorera sitt kreditåtagande gentemot Nordea i Finland kan denna garanti utmynna i en reglering om högst 328 000 EUR till Nordea i Finland för Kakel Max.

2017-08-24
Regulatorisk

Kakel Max AB (publ) ("Kakel Max" eller "Bolaget") står fortfarande kvar med en garanti till Nordea i Finland. Garantiåtagandet ingår i de åtaganden som skulle ha överförts till Empire Sweden AB i samband med det omvända förvärvet av Kakel Max Holding AB som genomfördes enligt avtal daterat 25 januari 2017. Denna överföring av garanti är ännu inte slutförd. Fullgör Empire Sweden AB sin förpliktelse enligt avtalet kommer Bolagets ställning eller resultat inte att påverkas av garantiåtagandet.

1
2

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.