Nyheter

Kakel Max förvärvar JMW Grossen
 • Kakel Max AB (publ) ("Kakel Max") har, via det helägda dotterbolaget Kakel & Design i Sverige AB, ingått avtal med MW Bolaget AB om förvärv av samtliga aktier i JMW Grossen AB ("Grossen"). Tillträde, som är förenat med vissa villkor, planeras ske den 29 november 2017.
 • Köpeskillingen uppgår till 12 miljoner kronor. Därutöver nns möjlighet till tilläggsköpeskilling. 
 • För räkenskapsåret 2016 omsatte Grossen ca 43 miljoner kronor med ett rörelseresultat om ca 3,5 miljoner kronor. Motsvarande siffror för årets första nio månader är ca 41 miljoner kronor respektive ca 4.5 miljoner kronor.

Motiv till förvärvet
Grossen är ett lönsamt företag som bidrar med en ökning av Kakel Max omsättning och rörelseresultat inom kakel, klinker, tätskikt, avjämning mm. Förvärvet kompletterar mycket väl Kakel Max satsning inom större projekt och stärker vår position i Stockholm och Mälardalen.

"Det här är en naturlig del av vår tillväxtsstrategi som kommunicerades i samband med vår börsnotering" kommenterar Daniel Källberg, VD för Kakel Max "Förvärvet av JMW Grossen stärker vårt erbjudande till bygg- och fastighetsbolag i hela Mälardalen"

Kort om Grossen
Bolaget startade sin verksamhet 2007 som återförsäljare av ytskikt och golvavjämning till bygg- och fastighetsbolag och andra professionella motparter. Bolaget har under åren utökat sortimentet och erbjudandet till marknaden. Räkenskapsåret 2016 omsatte Grossen cirka 43 miljoner kronor och genererade ett EBIT- resultat om cirka 3,5 miljoner kronor.

Köpeskilling & finansiering
Den initiala köpeskillingen uppgår till 12 MSEK, vilken finansieras dels via upptagandet av ytterligare krediter från ett etablerat kreditinstitut, dels via egen kassa. Två tilläggsköpeskillingar kan komma att erläggas förutsatt att utsatta mål uppnås. Köpeskillingen struktureras enligt följande:

 • 12 MSEK erläggs kontant på tillträdesdagen.
 • Tilläggsköpeskilling 1: En rörlig tilläggsköpeskilling som är en funktion av verksamhetens EBT för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31. Värdet av Tilläggsköpeskilling 1 estimeras till 5-7 MSEK.
 • Tilläggsköpeskilling 2: En fast tilläggsköpeskilling som är en funktion av kundaktiviteter, försäljningsvärdet och bruttovinsten därav. Värdet av Tilläggsköpeskilling 2 är 3 MSEK.

Tillträdet är planerat till den 29 november 2017.

Stockholm 21 november 2017

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Källberg, VD Kakel Max AB (publ)
daniel.kallberg@kakelmax.se
+46 (0)70 9561480

Viktig information
Denna information är sådan information som Kakel Max AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR"). Informationen lämnades för offentliggörande den 21 november 2017 kl. 08:00

Om Kakel Max AB (publ)
Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2016 omsatte Kakel Max cirka 101,8 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 7,5 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.com. Kakel Max är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50, är Bolagets Certied Adviser.

Filer för nedladdning
2017-11-29
Regulatorisk

Tredje kvartalet: juli-sept 2017

 • Nettoomsättning juli-sept 20 947 (22 594) tkr
 • Resultat efter skatt juli-sept 1 027 (1703) tkr.
 • Resultat per aktie före/efter utspädning juli-sept 0,34 (0,61) kr

Kvartal 1-3: januari-sept 2017

 • Nettoomsättning januari-sept 71 008 (72 970) tkr
 • Resultat efter skatt januari-sept 3 665 (4 470) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning januarisept 1,21 (1,60) kr
2017-11-21
Regulatorisk
 • Kakel Max AB (publ) ("Kakel Max") har, via det helägda dotterbolaget Kakel & Design i Sverige AB, ingått avtal med MW Bolaget AB om förvärv av samtliga aktier i JMW Grossen AB ("Grossen"). Tillträde, som är förenat med vissa villkor, planeras ske den 29 november 2017.
 • Köpeskillingen uppgår till 12 miljoner kronor. Därutöver nns möjlighet till tilläggsköpeskilling. 
 • För räkenskapsåret 2016 omsatte Grossen ca 43 miljoner kronor med ett rörelseresultat om ca 3,5 miljoner kronor. Motsvarande siffror för årets första nio månader är ca 41 miljoner kronor respektive ca 4.5 miljoner kronor.
2017-08-30
Regulatorisk

Andra kvartalet: april-juni 2017

 • Nettoomsättning april-juni 26 058 (27 239) tkr
 • Resultat efter skatt april-juni 1 779 (1 627) tkr.
 • Resultat per aktie före/efter utspädning april-juni 0,59 (0,58) kr

Halvårsperioden: januari-juni 2017

 • Nettoomsättning januari-juni 50 060 (50 376) tkr
 • Resultat efter skatt januari-juni 2 638 (2 766) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning januari-juni 0,87 (0,99) kr
2017-08-24
Regulatorisk
Med referens till dagens pressmeddelande med titeln "Kakel Max - Garantiåtagande gentemot Nordea i Finland", publicerat klocka 12:50, vill bolaget förtydliga följande:


I samband med framtagandet av ekonomisk rapportering som ligger till grund för andra kvartalet har detta garantiåtagande blivit bekant. Garantiåtagandet är en del av en kreditfacilitet till ett av Empire Sweden AB:s intressebolag, Oy Semac Ab. Enligt avtal mellan Kakel Max Holding AB och Empire Sweden AB skall garantin lösas eller övertas av Empire Sweden AB. I det fall så inte sker och om Oy Semac Ab inte kan honorera sitt kreditåtagande gentemot Nordea i Finland kan denna garanti utmynna i en reglering om högst 328 000 EUR till Nordea i Finland för Kakel Max.

2017-08-24
Regulatorisk

Kakel Max AB (publ) ("Kakel Max" eller "Bolaget") står fortfarande kvar med en garanti till Nordea i Finland. Garantiåtagandet ingår i de åtaganden som skulle ha överförts till Empire Sweden AB i samband med det omvända förvärvet av Kakel Max Holding AB som genomfördes enligt avtal daterat 25 januari 2017. Denna överföring av garanti är ännu inte slutförd. Fullgör Empire Sweden AB sin förpliktelse enligt avtalet kommer Bolagets ställning eller resultat inte att påverkas av garantiåtagandet.

2017-05-16
Regulatorisk

Aktieägarna i Kakel Max AB (publ), org. nr 556586-2264 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2017, klockan 10:00, i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

2017-05-12
Regulatorisk

Kakel Max AB (publ) ("Kakel Max" eller "Bolaget") har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie som är noterad på Nasdaq First North.

1
2
3
4

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.