Omvänt förvärv av Empire

Kakel Max står i begrepp med att utöver organisk tillväxt ytterligare öka tillväxten och utvecklingen i Kakel Max genom förvärv. För möjliggöra och förverkliga denna tillväxtplan ser Kakel Max styrelse en listning av Kakel Max aktier som ett naturligt och viktigt steg.

Motivet till att genomföra listningen genom ett omvänt förvärv av Empire är att utnyttja förlustavdrag inom Empire.

Mer information finns tillgänglig i aktuellt investeringsmemorandum på Empires webbplats.

Tidsplan

Empire AB (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) (”Empire” eller ”Bolaget”) kommer börja handlas på Nasdaq First North den 12 maj 2017 under kortnamnet KAKEL B med ISIN-kod SE0009889710.

 • Första dag för handel ISIN: SE0009889710 under kortnamnet KAKEL B - 12 maj 2017
 • Sista dag för handel med B-aktie ISIN: SE0009889710 under kortnamnet KAKEL B - 15 maj 2017
 • Första dag för handel med ordinär stamaktie ISIN: SE0009921075 - 16 maj 2017
 • Avstämningsdag - 17 maj 2017
 • Ordinär stamaktie bokas in på VP-konton - 18 maj 2017

Förtydligande av transaktionen

Nedan följer ett stegvis förtydligande av transaktionen med en exemplifierad värdeutveckling av innehavet för nuvarande aktieägare i Empire AB. Som exempel används en ursprunglig aktiekurs i Empire AB om 0,06 SEK per aktie. Investeraren i exemplet nedan antas inte medverka i nyemissionen som kommer att genomföras i Empire AB i samband med transaktionen.

Vänligen observera att detta exempel inte utgör någon garanti för slutligt värde på innehavet utan presenteras enbart i illustrativt syfte.

 1. Ursprungsläge.
  Innehav: 1 000 aktier i Empire AB till ett värde om 60 SEK (0,06 SEK per aktie).
 2. Sammanläggning till villkoren 200:1 genomförs.
  Innehav: 5 aktier i Empire AB till ett värde om 60 SEK (12 SEK per aktie).
 3. Nyemission i Empire AB riktad till allmänheten.
  En nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomförs. Högst 405 175 aktier av serie B kan emitteras till en kurs om 10 kronor per aktie. Innehav: 5 aktier i Empire AB till ett värde om 56,67 SEK (11,33 SEK per aktie). Detta givet att investeraren i exemplet inte medverkar i nyemissionen.
 4. Återbetalning till aktieägarna i Empire AB i form av samtliga aktier i Empire Sweden AB.
  Den verksamhetsdrivande delen av Empire AB, Empire Sweden AB, delas ut till aktieägarna i sin helhet. Aktierna i Empire Sweden AB avses noteras på Aktietorget eller annan lämplig marknadsplats. Kvar i Empire AB blir enbart en kassa om cirka 1,2 MSEK. Innehav: 5 aktier i Empire AB till ett värde om 5 SEK (1 SEK per aktie) och 10 aktier i Empire Sweden AB till ett värde om 51,67 SEK (5,17 SEK per aktie). För fullständig information avseende denna utdelning och återbetalning, se kallelse till extra bolagsstämma i Empire AB publicerad den 25 januari 2017.
 5. Sammanläggning till villkoren 5:1 genomförs i Empire AB.
  Innehav: 1 aktie i Empire AB till ett värde om 5 SEK (5 SEK per aktie) och 10 aktier i Empire Sweden AB till ett värde om 51,67 SEK (5,17 SEK per aktie).
 6. Förvärv av Kakel Max Holding AB genom apportemission.
  För totalt högst 2 795 713 nya B-aktier i Empire ska betalning erläggas i form av apport av samtliga 14 924 aktier i Kakel Max Holding AB. Teckningskursen ska vara cirka 17,88 kronor per aktie, det vill säga totalt ca 50 000 000 kronor inklusive överkurs vilket motsvarar det värde till vilket apportegendomen beräknas tas upp i Bolagets balansräkning. Innehav: 1 aktie i Empire AB till ett värde om 16,85 SEK (16,85 SEK per aktie) och 10 aktier i Empire Sweden AB till ett värde om 51,67 SEK (5,17 SEK per aktie).
 7. Namnbyte och upptagande till handel av Kakel Max.
  Innehav: 1 aktie i Kakel Max AB (publ) till ett värde om 16,85 SEK (16,85 SEK per aktie) och 10 aktier i Empire Sweden AB till ett värde om 51,67 SEK (5,17 SEK per aktie).

Efter transaktionens genomförande kommer således den exempliferade investerarens innehav att vara värt 68,52 SEK.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.