Aktien

Kakel Max har aktier utgivna i ett aktieslag och äger således lika rätt till bolagets tillgångar och vinst, har samma röstvärde och samma företrädesrätt vid nyteckning av aktier av samma slag.

Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear.

Handel i aktien

Bolagets aktie handlas vid marknadsplatsen Nasdaq Stockholm First North.

Handelsinformation

Kortnamn: KAKEL
ISIN-kod: SE0009921075.

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB

Tel: 08-503 015 50

Likviditetsgarant

Mangold Fondkommission AB

Tel: 08-503 015 50

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.