Bolagsstyrning

Kakel Max är ett svenskt publikt aktiebolag. Före listningen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market grundas bolagsstyrningen i bolaget på svensk lagstiftning, bolagets bolagsordning samt bolagets interna regler och föreskrifter.

I samband med listningen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer bolaget även att tillämpa och följa Nasdaq First North Growth Markets regelverk, de regler och rekommendationer som följer av att bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver inte tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Koden är således inte bindande för bolaget, men utgör en viktig del av bolagets riktlinjer för bolagsstyrning. För det fall koden blir bindande även för bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market så kommer bolaget att implementera och tillämpa koden i alla delar av sin verksamhet.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.