Nyheter

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Tredje kvartalet: juli-sept 2017

 • Nettoomsättning juli-sept 20 947 (22 594) tkr
 • Resultat efter skatt juli-sept 1 027 (1703) tkr.
 • Resultat per aktie före/efter utspädning juli-sept 0,34 (0,61) kr

Kvartal 1-3: januari-sept 2017

 • Nettoomsättning januari-sept 71 008 (72 970) tkr
 • Resultat efter skatt januari-sept 3 665 (4 470) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning januarisept 1,21 (1,60) kr

Händelser och osäkerhetsfaktorer under perioden

Det sedan tidigare kommunicerade garantiåtagande gentemot Nordea Finland gällande en kreditfacilitet till ett av Empire Sweden AB:s intressebolag Oy Semac AB är ännu inte löst.

Händelser och osäkerhetsfaktorer efter perioden

Kakel Max AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Kakel & Design i Sverige AB, ingått avtal om förvärv av JMW Grossen AB. Detta är en del av vår tillväxtstrategi samt kommer att stärka vårt koncepterbjudande till bygg- och fastighetsbolag inom hela Mälardalen. Vår nuvarande verksamhet i Årsta kommer att inkorporeras med JMW Grossen i Älvsjö under kvartal 4 2017 och kvartal 1 2018. Tillträdet, som är förenat med vissa villkor, planeras ske den 29 november 2017.

VD-kommentarer

Tredje kvartalet färgas till mångt och mycket av implementeringen av vår strategi - tillväxt via förvärv! I november förvärvade vi JMW Grossen AB i Älvsjö. Grossen har ett ursprung från golvavjämning och tillsammans kan vi fortsätta växa i Stockholm och Mälardalen på befintliga kunder och inom större projektrenoveringar. Vi ser tydliga synergier inom logistik och inköp men vi skapar även ett bredare och tydligare erbjudande till större fastighets- och byggbolag inom regionen. Samarbetet mellan parterna i denna affär har varit fantastiskt och det är med glädje som jag hälsar alla anställda, kunder och leverantörer välkomna till Kakel & Design.

Integreringen av verksamheterna kommer att inledas i samband med vårt planerade tillträde den 29 november 2017.

Från ett proforma perspektiv (Kakel Max AB (publ) + JMW Grossen AB) skulle den sammanslagna verksamheten omsätta ca 112 miljoner kronor och 8 miljoner kronor i rörelseresultat för årets första 9 månader. Ytterligare information om detta återfinns under not 5.

Försäljningen i tredje kvartalet minskade med 7.3% jämfört med motsvarande period föregående året. Försäljningsutvecklingen har påverkats av svårigheter att rekrytera och anpassa våra butiker till rådande efterfrågan på våra produkter och tjänster men även en mer avvaktande bostadsmarknad.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 1 239 tKr för tredje kvartalet vilket motsvarar en marginal om 5.9 procent.

Vi är väl rustade för att fortsätta implementeringen av vår strategi under 2018.

Daniel Källberg
VD Kakel Max AB (publ)

Nästa rapport och kalendarium

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2017 presenteras den 27 februari 2018.

För kommande rapporter mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Rapporten i sin helhet bifogas.

Östervåla 2017-11-29

För ytterligare information

Informationen i denna rapport lämnas för offentliggörande den 29 november.

Ytterligare information lämnas av Daniel Källberg,
VD, telefon +46(0)709561480 alternativt daniel.kallberg@kakelmax.se.

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida
www.kakelmax.se

Filer för nedladdning
2017-11-29
Regulatorisk

Tredje kvartalet: juli-sept 2017

 • Nettoomsättning juli-sept 20 947 (22 594) tkr
 • Resultat efter skatt juli-sept 1 027 (1703) tkr.
 • Resultat per aktie före/efter utspädning juli-sept 0,34 (0,61) kr

Kvartal 1-3: januari-sept 2017

 • Nettoomsättning januari-sept 71 008 (72 970) tkr
 • Resultat efter skatt januari-sept 3 665 (4 470) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning januarisept 1,21 (1,60) kr
2017-11-21
Regulatorisk
 • Kakel Max AB (publ) ("Kakel Max") har, via det helägda dotterbolaget Kakel & Design i Sverige AB, ingått avtal med MW Bolaget AB om förvärv av samtliga aktier i JMW Grossen AB ("Grossen"). Tillträde, som är förenat med vissa villkor, planeras ske den 29 november 2017.
 • Köpeskillingen uppgår till 12 miljoner kronor. Därutöver nns möjlighet till tilläggsköpeskilling. 
 • För räkenskapsåret 2016 omsatte Grossen ca 43 miljoner kronor med ett rörelseresultat om ca 3,5 miljoner kronor. Motsvarande siffror för årets första nio månader är ca 41 miljoner kronor respektive ca 4.5 miljoner kronor.
2017-08-30
Regulatorisk

Andra kvartalet: april-juni 2017

 • Nettoomsättning april-juni 26 058 (27 239) tkr
 • Resultat efter skatt april-juni 1 779 (1 627) tkr.
 • Resultat per aktie före/efter utspädning april-juni 0,59 (0,58) kr

Halvårsperioden: januari-juni 2017

 • Nettoomsättning januari-juni 50 060 (50 376) tkr
 • Resultat efter skatt januari-juni 2 638 (2 766) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning januari-juni 0,87 (0,99) kr
2017-08-24
Regulatorisk
Med referens till dagens pressmeddelande med titeln "Kakel Max - Garantiåtagande gentemot Nordea i Finland", publicerat klocka 12:50, vill bolaget förtydliga följande:


I samband med framtagandet av ekonomisk rapportering som ligger till grund för andra kvartalet har detta garantiåtagande blivit bekant. Garantiåtagandet är en del av en kreditfacilitet till ett av Empire Sweden AB:s intressebolag, Oy Semac Ab. Enligt avtal mellan Kakel Max Holding AB och Empire Sweden AB skall garantin lösas eller övertas av Empire Sweden AB. I det fall så inte sker och om Oy Semac Ab inte kan honorera sitt kreditåtagande gentemot Nordea i Finland kan denna garanti utmynna i en reglering om högst 328 000 EUR till Nordea i Finland för Kakel Max.

2017-08-24
Regulatorisk

Kakel Max AB (publ) ("Kakel Max" eller "Bolaget") står fortfarande kvar med en garanti till Nordea i Finland. Garantiåtagandet ingår i de åtaganden som skulle ha överförts till Empire Sweden AB i samband med det omvända förvärvet av Kakel Max Holding AB som genomfördes enligt avtal daterat 25 januari 2017. Denna överföring av garanti är ännu inte slutförd. Fullgör Empire Sweden AB sin förpliktelse enligt avtalet kommer Bolagets ställning eller resultat inte att påverkas av garantiåtagandet.

2017-05-16
Regulatorisk

Aktieägarna i Kakel Max AB (publ), org. nr 556586-2264 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2017, klockan 10:00, i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

2017-05-12
Regulatorisk

Kakel Max AB (publ) ("Kakel Max" eller "Bolaget") har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie som är noterad på Nasdaq First North.

1
2
3
4

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.