Bolagsstämmor

Ärenden till bolagsstämma

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på stämman måste skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran måste vara styrelsens ordförande tillhanda senast sju veckor före stämman.

Årsstämma tisdagen den 24 maj 2022

Aktieägarna i Kakel Max AB (publ), org.nr 556586-2264, kallades till årsstämma tisdag 24 maj 2022. 

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.