Bolagsstämmor

Ärenden till bolagsstämma

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på stämman måste skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran måste vara styrelsens ordförande tillhanda senast sju veckor före stämman.

Årsstämma tisdagen den 24 maj 2023

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.