Bolagsordning

Antagen på årsstämman den 28 maj 2021.

§1

Bolagets företagsnamn är Kakel Max AB (publ), 556586-2264

§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Östervåla. Bolagsstämma kan hållas i Stockholm.

§3
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver handel med byggvaror och därmed förenlig verksamhet.

§4
Aktiekapitalet utgör lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

§5
Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 stycken.

§6
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma registrerat revisionsbolag eller lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.

§7
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall i stället annonsering om att kallelse skett ske i Dagens Nyheter. För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare ska ha rätt att vid bolagsstämman medföra högst två biträden, förutsatt att detta har anmälts i förväg enligt föregående stycke.

§8
Följande ärenden skall förekomma vid årsstämma:

 1. val av ordförande vid stämman,
 2. upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. godkännande av dagordning,
 4. val av en eller två justeringsmän,
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. beslut skall fattas
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i moderbolag koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
 8. fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer,
 9. fastställande av arvode åt styrelsen och revisor,
 10. val av styrelse och, i förekommande fall, val av revisor(er),
 11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§9
Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari - 31 december.

§10
På bolagsstämman må envar aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier.

§11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.