Nyheter

Aktieägarna i Kakel Max AB kallas härmed till årsstämma

Aktieägarna i Kakel Max AB (publ) org. nr 556586-2264 kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 maj 2020, kl. 13.00, i Landahl Advokatbyrå AB:s lokaler på Rådmansgatan 40 i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen som är lördagen den 23 maj 2020 (notera att avstämningsdagen är en lördag vilket innebär att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok fredagen den 22 maj 2020), dels ii) anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via post till Kakel Max AB (Publ), Dalvägen 4, 740 46 Östervåla eller via e-post till daniel.kallberg@kakelmax.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda måndagen den 25 maj 2020.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 22 maj 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär och poströstning

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar tillsammans med anmälan. Fullmakt i original ska tas med till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kakelmax.se.

Tillfällig lagstiftning som trädde ikraft den 15 april 2020 gör det möjligt för bolagets styrelse att besluta om insamling av fullmaktsformulär från aktieägarna samt poströstning även om det inte anges i bolagsordningen. Detta innebär att aktieägare som inte vill delta på stämman personligen antingen kan poströsta eller utfärda en fullmakt till en person som kan representera aktierna på stämman i de frågor som anges i fullmakten. Bolagets styrelse avser att anordna poströstning och samla in fullmaktsformulär från aktieägarna. Mer information om dessa alternativ finns på bolagets webbplats, www.kakelmax.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande om verksamheten

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019

9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om antal styrelseledamöter

11. Fastställande av styrelsearvode

12. Fastställande av revisorsarvode

13. Val av styrelse

14. Val av styrelseordförande

15. Val av revisor

16. Beslut om valberedning

17. Beslut om antagande av ny bolagsordning

18. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen föreslår att Maria Wideroth utses till ordförande på bolagsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 9 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att den ansamlade vinsten balanseras i ny räkning.

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkterna 11 och 12

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Föreslaget belopp inkluderar alla eventuella skatter och avgifter.

Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 10, 13 och 14

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare omval av Maria Wideroth, Joakim Alm och Anders Bengtsson samt nyval av Ulf Ribbenstedt, för tiden intill slutet av årsstämman 2021 samt att Maria Wideroth utses till styrelsens ordförande. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.kakelmax.se.

Keivan Ashhami har avböjt omval.

Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Val av revisor, punkt 15

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2021, omväljer Mazars SET Revisionsbyrå som bolagets revisor. Mazars SET Revisionsbyrå har meddelat att för det fall Mazars SET Revisionsbyrå väljs, kommer Anders O Persson att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning, punkt 16

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en valberedning som tillvaratar aktieägarnas intressen och som förbereder stämmans beslut avseende val av stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer samt arvodering av desamma. Valberedningen ska även föreslå eventuella förändringar i förfarande för utseende av valberedning. Valberedningen avses bestå av styrelseordförande och representanter för bolagets tre största ägare. Avstämning baseras på Euroclear Swedens aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Antagande av ny bolagsordning, punkt 17

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i följande avseenden:

(i) Ny lydelse av §1 i bolagets bolagsordning mot bakgrund av att begreppet "firma" har ersatts med begreppet "företagsnamn" i lagen (2018:1653) om företagsnamn som trädde ikraft den 1 januari 2019.

Nuvarande lydelse:

Bolagets firma är Kakel Max AB (publ), 556586-2264.

Föreslagen lydelse:

Bolagets företagsnamn är Kakel Max AB (publ), 556586-2264.

(ii) Ny lydelse av §7 andra stycket, första meningen i bolagets bolagsordning mot bakgrund av en lagändring om avstämningsdag som förväntas träda ikraft den 3 september 2020 och som skulle innebära att nuvarande lydelse står i strid med lagtexten.

Nuvarande lydelse:

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan härom till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman.

Föreslagen lydelse:

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen, dels göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna och fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor under den tid som stadgas i aktiebolagslagen och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Begäran skickas via e-post till daniel.kallberg@kakelmax.se. Samtliga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.kakelmax.se

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även koncernredovisningen samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2020

Kakel Max AB (publ)

Styrelsen

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se.

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Kakel Max är listat på Nasdaq First North. Under 2019 omsatte Kakel Max cirka 150 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.