Nyheter

Aktieägarna i Kakel Max AB kallas härmed till årsstämma

Aktieägarna i Kakel Max AB (publ) org. nr 556586-2264 kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 maj 2019, kl. 13.00, i Landahl Advokatbyrås lokaler på Rådmansgatan 40 i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 maj 2019, dels ii) anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via e-post till daniel.kallberg@kakelmax.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda tisdagen den 21 maj 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 21 maj 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär
Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar tillsammans med anmälan. Fullmakt i original ska tas med till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kakelmax.se.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande om verksamheten
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018
9. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter
11. Fastställande av styrelsearvode
12. Fastställande av revisorsarvode
13. Val av styrelse
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om valberedning
17. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 2
Valberedningen föreslår att Maria Wideroth utses till ordförande på bolagsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 9 b)
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att den ansamlade vinsten balanseras i ny räkning.

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkterna 11 och 12
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Föreslaget belopp inkluderar alla eventuella skatter och avgifter.

Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 10, 13 och 14
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare omval av Maria Wideroth, Joakim Alm och Keivan Ashhami, och nyval av Anders Bengtsson, för tiden intill slutet av årsstämman 2020 samt att Maria Wideroth utses till styrelsens ordförande. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.kakelmax.se.

Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Val av revisor, punkt 15
Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2020, omväljer Mazars SET Revisionsbyrå som bolagets revisor. Mazars SET Revisionsbyrå har meddelat att för det fall Mazars SET Revisionsbyrå väljs, kommer Anders O Persson att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning, punkt 16
Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en valberedning som tillvaratar aktieägarnas intressen och som förbereder stämmans beslut avseende val av stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer samt arvodering av desamma. Valberedningen ska även föreslå eventuella förändringar i förfarande för utseende av valberedning. Valberedningen avses bestå av styrelseordförande och representanter för bolagets tre största ägare. Avstämning baseras på Euroclear Swedens aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningshandlingarna och fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor under den tid som stadgas i aktiebolagslagen och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Begäran skickas via e-post till daniel.kallberg@kakelmax.se. Samtliga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.kakelmax.se

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även koncernredovisningen samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2019

Kakel Max AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Källberg, VD Kakel Max AB (publ)
daniel.kallberg@kakelmax.se
+46 (0)70 9561480

Om Kakel Max AB (publ)
Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2018 omsatte Kakel Max cirka 152 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se. Kakel Max är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50, är Bolagets Certied Adviser.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.