Nyheter

Aktieägarna i Kakel Max kallas härmed till årsstämma

Aktieägarna i Kakel Max AB (publ), org. nr 556586-2264 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2017, klockan 10:00, i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 juni 2017, dels ii) anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via e- post till daniel.kallberg@kakelmax.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda fredagen den 9 juni 2017.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 9 juni 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär
Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar tillsammans med anmälan. Fullmakt i original ska tas med till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kakelmax.se.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande om verksamheten
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016
9. Beslut
   a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter
11. Fastställande av styrelsearvode
12. Fastställande av revisorsarvode
13. Val av styrelse
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om valberedning
17. Beslut om antagande av ny bolagsordning
18. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 2
Aktieägare föreslår att Maria Wideroth utses till ordförande på bolagsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 9 b)
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten om -2 400 252 kronor balanseras i ny räkning och ingen utdelning lämnas.

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkterna 11 och 12
Aktieägare föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Föreslaget belopp inkluderar alla eventuella skatter och avgifter.

Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 10, 13 och 14
Aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Det föreslås att ledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm och Keivan Ashhami omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2018 samt att Maria Wideroth utses till styrelsens ordförande. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.kakelmax.se.

Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Val av revisor, punkt 15
Aktieägare föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2018, väljer Mazars SET Revisionsbyrå som bolagets revisor. Mazars SET Revisionsbyrå har meddelat att för det fall Mazars SET Revisionsbyrå väljs, kommer bolaget att utse Anders O Persson till huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning, punkt 16
Aktieägare föreslår att bolagsstämman beslutar om att valberedningen ska utses enligt följande principer.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandet enligt Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2017, kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses en ägarrepresentant. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Om aktieägare, som är representerad i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska representant utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas att utse ledamot i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utser representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådan förändring har skett.

Valberedningen föreslås ha till uppgift att bereda och arbeta fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Härvid ska också informeras om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Beslut om antagande av ny bolagsordning, punkt 17
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning för att ändra bolagets säte samt en justering av formell karaktär.

Ändring av § 2 (säte)

Styrelsen föreslår att bolagets säte ska ändras varvid § 2 föreslås ha följande lydelse:

"Styrelsen skall ha sitt säte i Östervåla. Bolagsstämma kan hållas i Stockholm."

Ändring av § 11 (avstämningsförbehåll)

Eftersom namnet på lag 1998:1479 har ändrats till lag om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument föreslår styrelsen att hänvisningen till nämnda lag uppdateras för att reflektera det nya namnet.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningshandlingarna och fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor under den tid som stadgas i aktiebolagslagen och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Begäran skickas via e-post till daniel.kallberg@kakelmax.se. Samtliga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.kakelmax.se

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även koncernredovisningen samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i maj 2017

Kakel Max AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Källberg, VD Kakel Max AB (publ)
daniel.kallberg@kakelmax.se
+46 (0)70 9561480

Denna information är sådan information som Kakel Max AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 08:15 CET.

Om Kakel Max AB (publ)
Kakel Max är ett holdingbolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2016 omsatte Kakel Max cirka 101,8 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 7,5 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.com. Kakel Max är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.