Nyheter

Delårsrapport för andra kvartalet 2017

Andra kvartalet: april-juni 2017

  • Nettoomsättning april-juni 26 058 (27 239) tkr
  • Resultat efter skatt april-juni 1 779 (1 627) tkr.
  • Resultat per aktie före/efter utspädning april-juni 0,59 (0,58) kr

Halvårsperioden: januari-juni 2017

  • Nettoomsättning januari-juni 50 060 (50 376) tkr
  • Resultat efter skatt januari-juni 2 638 (2 766) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning januari-juni 0,87 (0,99) kr

VD-kommentarer

Andra kvartalet färgas till mångt och mycket av vårt omvända förvärv, de möjligheter detta innebär för vår framtid och implementering av affärsplan och strategi. Försäljningen i andra kvartalet minskade med 4.3% jämfört med motsvarande period föregående året. Försäljningsutvecklingen har påverkats negativt av påsken, produktmix-effekter och personalförändringar inom en av våra butiker.

Rörelseresultatet, EBIT, blev -1 941 tKr för andra kvartalet vilket motsvarar en marginal om -7,4 procent. I rörelseresultatet ingår en kostnaduppgående till 3 133 tKr som är nedskrivning av goodwill avseende det omvända förvärvet, se not 2.

Kostnadskontrollen var god under andra kvartalet och vi arbetar kontinuerligt med att sänka kostnaderna och tillvarata värdet som det omvända förvärvet innebär. Vi kommunicerade vår strategi i samband med vårt omvända förvärv. Vi fokuserar framåt genom att växa utifrån det ursprung vi har haft under trettio år som verksamheten har funnits. Fokus framåt är tillväxt både organiskt via bland annat e-handel, sortimentsutveckling och större projekt samt ickeorganiskt via förvärv. Vi har god beredskap för att kunna vara offensiva på förvärvssidan.

Daniel Källberg
VD Kakel Max AB (publ)

Nästa rapport och kalendarium

Delårsrapport för tredje kvar talet 2017
presenteras den 29 november 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Östervåla 2017-08-30

För ytterligare information

Informationen i denna rapport lämnas för offentliggörande den 30 augusti.

Ytterligare information lämnas av Daniel Källberg,

VD, telefon +46(0)709561480 alternativt
daniel.kallberg@kakelmax.se.

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/
Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.