Nyheter

Kakel Max AB (publ) Förlikning med Empire Sweden AB gällande aktieöverlåtelseavtal, garantiåtagande gentemot Nordea i Finland och utstående fakturor.

Kakel Max AB har nått en förlikning med Empire Sweden AB rörande den uppkomna situationen med garantiåtagande gentemot Nordea Finland och om Empire Sweden ABs önskemål om anstånd med betalning av utestående fakturor.

Bakgrunden är att aktieägarna i Kakel Max Holding AB, 556737-7758, den 25 januari 2017 träffade ett aktieöverlåtelseavtal med dåvarande Empire AB, 556586-2264, numera Kakel Max, och dess dåvarande dotterbolag Empire Sweden AB ("ESAB"). I aktieöverlåtelseavtalet föreskrevs att anspråk som riktas mot Kakel Max hänförliga till den verksamhet som överlåtits till ESAB garanterades av ESAB. ESAB fullföljde inte förvärvet av aktierna i det av Kakel Max delägda finska bolaget Oy Semac och en i anledning av detta ägande lämnad borgen för Semac till Nordea Bank i Finland om ca EUR 328 000. Semac är under avveckling. Semac saknar dock medel för att reglera sina lån till Nordea Bank/Finnvera varför åtminstone del av borgensåtagandet alternativt motsvarande kapitaltillskott till Semac kommer att behöva infrias. Det belopp som Kakel Max kan behöva erlägga vid infriande av borgensåtagandet uppgår till högst EUR 328 000 exklusive legala kostnader.

Information om den uppkomna situationen har tidigare offentliggjorts genom pressmeddelanden den 24 augusti 2017 och i bolagets kvartalsrapporter.

Kakel Max AB och Empire Sweden AB har kommit överens om att ESAB ska erlägga ett belopp om 2 000 000 kr till Kakel Max och att Kakel Max beviljar ESAB anstånd med betalning av fakturor uppgående till ett belopp om 354 908 kr (exkl. ränta och moms) till den 31 december 2019.

Stockholm 23 november 2018

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Källberg, VD Kakel Max AB (publ)
daniel.kallberg@kakelmax.se
+46 (0)70 9561480

För ytterligare information
Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 november 2018 kl. 17:05, CET

Ytterligare information lämnas av Daniel Källberg, VD, telefon +46(0)709561480 alternativt daniel.kallberg@kakelmax.se.

Om Kakel Max AB (publ)
Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.com. Kakel Max är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.