Nyheter

Kakel Max AB (publ) Kvartal 3, 2019

Tredje kvartalet: jul-sept 2019

  • Nettoomsättning: 34 234 (33 315) tkr
  • Resultat efter skatt: 1 358 (162) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,45 (0,05) kr

Perioden: Kvartal 1-3, 2019

  • Nettoomsättning: 111 729 (112 021) tkr
  • Resultat efter skatt: 5 163 (5 182) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 1,11 (0,96) kr

I Resultat efter skatt om 5 163 återfinns effekter av IFRS om -189 tkr, se Redovisningsnot 3.

Moderbolaget: jul-sept 2019

  • Nettoomsättning 523 (400) tkr
  • Resultat efter skatt -88 (-665) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen.

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00/email: certifiedadviser@penser.se

VD-kommentarer
Vi presenterar ett signifikant bättre rörelseresultat under tredje kvartalet än motsvarande period förra året, inklusive tillväxt. Rörelseresultatet ökade från 1.171 till 1.968 tkr, en förbättring på 68 procent.

Vår del av byggmarknaden visade sig inte vara så försvagad som vi befarade för ett halvår sedan. Marknaden idag definieras som skev dvs ökad avvaktan i kombination av hög regional aktivitet, detta trots att flera makroekonomiska faktorer pekar på en avmattning av den totala ekonomin.

En annan mycket glädjande och positiv nyhet är att vi efter åtta månaders förhandling landade ett ramavtal med ett mycket stort byggbolag gällande material och logistik av kakel, klinker och natursten inkl tätskikt mm. Avtalet omfattar hela Sverige under 2+1 år och innebär också ett steg framåt i ytterligare expansion av Kakel Max / Kakel & Designs produkter och tjänster i Sverige.

Vi ser positivt på de tydliga behov och krav som stora fastighetsföretag nu ställer på marknadens aktörer. Det visar tydligt på att branschen nu söker bättre helhetslösningar och effektivitet samt bättre resursutnyttjande och att detta innebär vinster för dessa fastighetsbolag och affärer för oss.

Rörelseresultatet för årets första tre kvartal uppgick till 5 163 tkr, vilket motsvarar en marginal om ca 4.6 procent. Korrigerad för IT-satsningar för bättre effektivitet, marknadsbearbetning, IFRS och engångskostnader återfinns den underliggande marginalen omkring 5.5 procent.

Lönsamheten, EBIT-marginal, per butik under kvartalet återfinns inom intervallet -3,7 till 10,2 procent, en förbättring sedan senaste kvartalsrapporten.

Östervåla 2019-11-29

Daniel KällbergVD Kakel Max AB (publ)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 08:30 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se.
Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Kakel Max är listat på Nasdaq First North. Under 2018 omsatte Kakel Max cirka 152 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.