Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Kakel Max

Årsstämma har hållits i Kakel Max AB (publ) torsdagen den 15 juni 2017 varvid följande beslut fattades:

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2016 (Empire AB (publ) 556586-2264) och beslutade att den ansamlade förlusten, 2.400.252 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Ledamot som är anställd av bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla något arvode. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Maria Wideroth, Joakim Alm och Keivan Aschhami. Maria Wideroth omvaldes som styrelsens ordförande.

Mazars SET Revisonsbyrå omvaldes som bolagets revisorer.

Stämman antog en ny bolagsordning innebärande att styrelsens säte ändras från Stockholm till Östervåla men att bolagsstämma även ska kunna hållas i Stockholm. Därutöver gjordes en mindre språklig justering.

De i kallelsen föreslagna principerna för utseende av valberedning och instruktionerna till densamma antogs av stämman.

19 juni 2017

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Källberg, VD Kakel Max AB (publ)

daniel.kallberg@kakelmax.se

+46 (0)70 9561480

Om Kakel Max AB (publ)

Kakel Max är ett holdingbolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2016 omsatte Kakel Max cirka 101,8 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 7,5 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.com. Kakel Max är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.