Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Kakel Max AB (publ)

Årsstämma har hållits i Kakel Max AB (publ) onsdagen den 30 maj 2018 varvid följande beslut fattades:

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2017 och beslutade att den ansamlade vinsten skulle balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Ledamot som är anställd av bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla något arvode. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Maria Wideroth, Joakim Alm och Keivan Ashhami. Maria Wideroth omvaldes som styrelsens ordförande. Mazars SET Revisonsbyrå omvaldes som bolagets revisorer.

De i kallelsen föreslagna principerna för utseende av valberedning och instruktionerna till densamma antogs av stämman.

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal beslutades om emission av 30 000 tekningsoptioner avsedda för ett incitamentsprogram. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska endast tillkomma ett av bolaget helägt dotterbolag, med rätt och skyldighet att vidareöverlåta dessa till personer som är eller blir anställda i Kakel Max AB eller dess dotterbolag. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 135 procent av den volymvägda genomsnittskursen för samtliga affärer i bolagets aktier under perioden 1 juni 2018 - 1 juli 2018 på NASDAQ First North. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioderna 1 juni 2021 - 15 juni 2021, 1 juni 2022 - 15 juni 2022 och 1 juni 2023 - 15 juni 2023.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med högst 150 000,13 kronor fördelat på 30 000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 1 procent av aktiekapitalet.

Stockholm 1 juni 2018

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Källberg, VD Kakel Max AB (publ)
daniel.kallberg@kakelmax.se
+46 (0)70 9561480

Om Kakel Max AB (publ)
Kakel Max är ett holdingbolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.com. Kakel Max är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50, är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.