Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Kakel Max AB (publ)

Kakel Max AB (publ), org.nr 556586-2264 höll den 28 maj 2021 årsstämma genom enbart poströstning, varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel, 39 237 641 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Antal styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att till revisor ska utses ett revisionsbolag.

Styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska erhålla ett arvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Föreslaget belopp inkluderar alla eventuella skatter och avgifter. Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja de ordinarie ledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm, Anders Bengtsson och Ulf Ribbenstedt för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Maria Wideroth omvaldes som styrelsens ordförande.
Vidare beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att omvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att Anders O. Persson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning. Ändringarna av bolagsordningen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras samt ändring mot bakgrund av att namnet på lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument har ändrats.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för nyckelanställda i koncernen baserat på teckningsoptioner. Stämman beslutade därför en riktad emission av högst 30 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 150 000,123 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget Dalvägens Kapitalförvaltning AB, org.nr 559154-7707 för vidareöverlåtelse på marknadsmässiga villkor till nyckelpersonal i koncernen. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara 135 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market, under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under följande perioder, 1 juni 2024 - 15 juni 2024, 1 juni 2025 - 15 juni 2025 och 1 juni 2026 - 15 juni 2026.

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2020 omsatte Kakel Max cirka 142 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.