Nyheter

Bokslutskommuniké 2021 | Kvartal 4, 2021

Fjärde kvartalet: okt-dec 2021

  • Nettoomsättning: 41 394 (34 321) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 21 procent.
  • Resultat efter skatt: -438 (-1 101) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,14 (-0,36) kr

Rörelseresultatet uppgick till -445 (-1 293) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om -1.1 (-3.8) procent.

Helåret: jan-dec, 2021

  • Nettoomsättning: 151 139 (142 198) tkr
  • Resultat efter skatt: 1 390 (7 478) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,46 (2.46) kr

Rörelseresultatet uppgick till 2 550 (9 069) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 1.7 (6.4) procent. I resultatet ingår kundförluster uppgående till drygt 1.5 miljoner kronor varav några av dem har lett till polisanmälan för bedrägeri.

VD-kommentarer

Det avslutade kvartalet för 2021 inklusive helåret är 2021 är det bästa kvartalet tillika helåret på flera år.

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 41 394 (34 321) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 21 procent. Motsvarande tillväxt för helåret 2021 uppgick till 6 procent.

Lönsamheten för både sista kvartalet såsom helåret pressas ned pga engångseffekter från kundförluster och lagernedskrivningar.

Trots tydliga utmaningar inom inköp där varutillgången fluktuerar och priserna höjs kraftigt har vi lyckats upprätthålla en stabil bruttomarginal på 33% för sista kvartalet.

Kassaflödet börjar nu återgå till ett mer normalt flöde och ytterligare lagerbindning bedöms inte vara nödvändiga.

Lanseringen av KD+, ett produktsortiment inom tätskikt för plattsättare och byggare, har tagits emot väl inklusive många utbildningstillfällen.

Vi såg tydliga volymökningar under sista delen av kvartalet när faktumet att restriktionerna avseende Covid-19 nu är avvecklade.

Den organiska tillväxten har mer att ge och vi kommer under 2022 att bland annat, utöver KD+, satsa på ett mer digitalt format för att nå kunder geografiskt längre bort samt öka tillgängligheten för våra produkter och tjänster.

Östervåla 2022-02-25

Daniel Källberg

VD Kakel Max AB (publ.)

Styrelse

Vid periodens utgång bestod Kakel Max AB:s styrelse av Maria Wideroth (Ordf.), Joakim Alm, Ulf Ribbenstedt och Anders Bengtsson som ledamöter.

Granskning

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Nästa rapport och kalendarium

Årsstämma och delårsrapport för första kvartalet 2022 presenteras den 24 maj 2022.

För kommande rapporter, årsstämmor mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/ Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 februari 2022, kl 08:00

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av bland annat av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2021 omsatte Kakel Max cirka 151 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.