Nyheter

Bokslutskommuniké och kvartal 4, 2017

Fjärde kvartalet: okt-dec 2017

  • Nettoomsättning okt-dec 26 599 (25 889) tkr
  • Resultat efter skatt okt-dec 64 (1348) tkr.
  • Resultat per aktie före/efter utspädning okt-dec 0,02 (0,48) kr

I rörelseresultat för kvartalet ingår förvärvsomkostnader om 442 tkr, hänförligt förvärvet av JMW Grossen i november 2017. I rörelseresultatet ingår även kundförluster om 399 tkr.

Helåret: jan-dec 2017

  • Nettoomsättning jan-dec 97 606 (98 859) tkr
  • Resultat efter skatt jan-dec 3 729 (5 817) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning januari-sept 1,23 (2,08) kr

I rörelseresultat för helåret ingår förvärvsomkostnader om 4 062 tkr, hänförligt till det omvända förvärvet i april 2017 och förvärvet av JMW Grossen i november 2017. För ytterligare information hänvisas till noter till delårsrapporten.

Händelser och osäkerhetsfaktorer under perioden
Kakel Max AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Kakel & Design i Sverige AB, förvärvat JMW Grossen AB per den 29 november 2017. Detta är en del av vår tillväxtstrategi samt kommer att stärka vårt koncepterbjudande till bygg- och fastighetsbolag inom hela Mälardalen. Den operativa sammanslagningen bedöms vara klar under kvartal 1 2018.

VD-kommentarer
Fjärde kvartalets stora händelse är förvärvet av JMW Grossen AB och att vi därav får en etablerad position inom så kallande rullande ROT och konceptpaketering. Tillsammans har vi under de senaste åren levererat drygt 3 000 konceptpaketeringar till fastighetskunder i Mälardalen. Förvärvet innebär att vi tar en tydlig och viktig position i en mer kostnadseffektiv renoveringsprocess som höjer lönsamheten avsevärt för fastighetsägaren samt skapar ett tydligare processtänk i byggbranschen. Förvärvet ämnar vara en operativ del av verksamheten under första kvartalet 2018.

Försäljningen i fjärde kvartalet ökade med 3 % jämfört med motsvarande period föregående året. Försäljningsutvecklingen har självklart påverkats av höstens priskorrigeringar inom bostadsmarknaden vilket har skapat en allmän osäkerhet och en lägre förväntad produktionstakt. Denna produktionsförändring innebär även en tydlig rotation inom branschen från nyproduktion till rotproduktion då kunderna ser nyproduktion med förhöjd risk, vilket innebär ökad konkurrens och prispress på materialsidan.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 27 tKr för fjärde kvartalet vilket motsvarar en marginal precis över noll procent. Korrigerat för förvärvsrelaterade omkostnader, omvända förvärvet under våren 2017 och förvärvet av JMW Grossen i november 2017, om ca 4 miljoner kronor uppgick rörelsemarginalen för helåret till 4.6 procent.

Från ett proforma perspektiv skulle de sammanslagna verksamheterna (Kakel Max AB (publ) + JMW Grossen AB) uppnå en omsättning om 151 miljoner kronor respektive 12 miljoner kronor i rörelseresultat för helåret 2017, vilket motsvara en rörelsemarginal om 8 procent. Ytterligare information om detta återfinns under not 5.

Under februari ställde vårt helägda dotterbolag Kakel & Design i Sverige AB ut på Stockholm Furniture & Light Fair. Kakel & Designs utställning skapade många intressanta diskussioner gällande trender och om kaklets olika användningsområden från vägg, tak, golv till bord, divaner och kassadiskar - begränsningarna är få och möjligheterna många. Mässan är ett avstamp för att positionera verksamheten mot ytterligare marknader och större projekt.

Daniel Källberg
VD Kakel Max AB (publ)

Nästa rapport och kalendarium
Delårsrapport för första kvartalet 2018 presenteras den 30 maj 2018.

För kommande rapporter mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien
Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq OMX First North. Kortnamn: KAKEL. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-503 015 50

Rapporten i sin helhet bifogas.

Östervåla 2018-02-27

För ytterligare information
Informationen i denna rapport lämnas för offentliggörande den 27 februari 2018.

Ytterligare information lämnas av Daniel Källberg, VD, telefon +46(0)709561480 alternativt daniel.kallberg@kakelmax.se.

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.