Nyheter

Bokslutskommuniké och kvartal 4, 2018

Fjärde kvartalet: okt-dec 2018

  • Nettoomsättning 40 114 (26 599) tkr
  • Resultat efter skatt 1 260 (63) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,41 (0,02) kr

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 29,2 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 1 426 (27) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3.6 (0,1) procent.

I periodens resultat återfinns kostnader för lager-och logistikoptimering samt legala omkostnader för hanteringen och avslutning av ärenden som berör Empire och Semac. Beaktat för detta är verksamhetens vinstmarginal ca 4,5 procent för fjärde kvartalet.

Helåret: jan-dec 2018

  • Nettoomsättning 152 135 (97 606) tkr
  • Resultat efter skatt 4 167 (3 729) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 1,38 (1,26) kr

Händelser efter rapportperiodens slut
Som tidigare kommunicerats har Kakel Max AB nått en förlikning med Empire Sweden AB rörande den uppkomna situationen med garantiåtagande gentemot Nordea Finland och om Empire Sweden ABs önskemål om anstånd med betalning av utestående fakturor.

Empire Sweden AB fullföljde inte förvärvet av aktierna i det av Kakel Max delägda finska bolaget Oy Semac. Avvecklingen av Semac är pågående och förväntas slutföras under andra kvartalet 2019.

VD-kommentarer
Försäljningen för 2018 ökade med 56 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 6 608 tkr för 2018 vilket motsvarar en marginal om ca 4,3 procent. Motsvarande period föregående år uppgick EBIT-marginal till 0.5 procent.

Förändringen i bostadsmarknaden gynnar oss - vi har en stor andel av vår försäljning knuten till renovering- och ROT-marknaden. Vi är en renodlad materialleverantör med en historia som sträcker sig mer än 30 år tillbaka, ett butiksnätverk från Gävle till Årsta i Stockholm inklusive logistik som omfattar stort sett hela Sverige. Vår verksamhet, historia och position innebär därför att vi står väl rustade för en byggmarknad där tillväxten de kommande åren kommer att härledas från ROT och renoveringar av fastigheter och bostäder istället för nyproduktion.

Vårt materialval är ett miljöval för våra kunder - keramik i allmänhet och kakel och klinker i synnerhet är väldigt hållbart och innehåller inga miljöfarliga komponenter. Till detta materialval erbjuder vi olika typer av logistik och paketeringar   och därigenom tydliga miljövinster för våra kunder. Ytterligare en dimension av miljömedvetenhet är våra satsningar inom digitalisering och IT, internt och externt, som innebär tydliga förenklingar, ökad effektivitet och bättre tillgänglighet för våra kunder och medarbetare.

Konsolideringen av marknaden fortsätter och vi är finansiellt starka inklusive en låg skuldsättning för att agera och tillvarata de möjligheter som denna konsolidering innebär.

Vi lämnar nu 2018 bakom oss, ett år med ökad politisk och makroekonomisk osäkerhet. För vår del har 2018 färgats av förändringar av bygg- och bostadsmarknaden, integreringen av JMW Grossen och lyckosamma rekryteringar av bland annat distriktssäljare och därmed ytterligare fokus på organisk tillväxt.

Jag vill passa på att tacka alla kunder, leverantörer och medarbetare för ett bra 2018. Den positiva energin som året har givit oss hoppas jag fortsätter under 2019.

Östervåla 2019-02-28

Daniel Källberg
VD Kakel Max AB (publ)

Nästa rapport och kalendarium
Delårsrapport för första kvartalet 2019 presenteras den 27 maj 2019.

För kommande rapporter mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien
Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq OMX First North.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.  Tel: 08-503 015 50 / Email: ca@mangold.se

Rapporten i sin helhet bifogas.

Östervåla 2019-02-28

För ytterligare information
Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se.

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Rapporten publiceras  på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08:30 CET.

Ytterligare information lämnas av Daniel Källberg, VD, telefon +46(0)709561480 alternativt daniel.kallberg@kakelmax.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.