Nyheter

Kakel Max AB (publ) Bokslutskommuniké och kvartal 4, 2020

Fjärde kvartalet: okt-dec 2020

  • Nettoomsättning: 34 321 (38 456) tkr
  • Resultat efter skatt: -1 101 (1 227) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,36 (0,40) kr

Rörelseresultatet uppgick till -1 293 (1 584) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om -3,8 (4.1) procent. Butikerna i Region Stockholm har omorganiserats och delvis byggts om, under andra halvåret 2020. En av dessa butiker har som ett resultat av denna omorganisation, ombyggnation och Covid-19 minskat försäljningen med ca 6.4 miljoner kronor jämfört med samma period 2019. Se not 3 och 4 för information om rörelsefrämmande kostnader och Covid-19.

Helåret: jan-dec, 2020

  • Nettoomsättning: 142 198 (150 185) tkr
  • Resultat efter skatt: 7 478 (4 586) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 2,46 (1,51) kr

Rörelseresultatet uppgick till 9 069 (6 746) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,4 (4,5) procent. Se not 3 och 4 för information om rörelsefrämmande kostnader och Covid-19.

Moderbolaget: okt-dec 2020

  • Nettoomsättning 500 (500) tkr
  • Resultat efter skatt 231 (92) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen.

VD-kommentarer

2020 var ett tufft, och självklart mycket annorlunda, år och summeras till ett årsresultat om 7.478 tkr.

Likvida medel vid årets utgång uppgår till 11.739 tkr och därmed står vi starka för ett fortsatt osäkert 2021.

Vi har, under 2020, arbetat intensivt med att rigga verksamheten för att hantera pandemin, och dess effekter på efterfrågan, men även för att växa verksamheten oavsett rådande marknadsläge under 2021.

Vår etablering i Västerås går in i en slutfas där vi öppnar en komplett utställning under slutet av detta kvartal eller början på nästa.

Vi fortsätter att produkt- och tjänsteutveckla vårt erbjudande till kunder, och därigenom når vi nya och större kunder. Flera digitala tjänster lanseras och produktutveckling och etablering av ett eget varumärke sker nu respektive under första halvåret 2021.

Vi har rekryterat utesäljare under senare delen av 2020 och kommer att fortsätta växa från det perspektivet och därigenom befästa vår roll som en komplett materialleverantör till fastighets- och byggbranschen i hela Mälardalen.

Vi har under hela 2020 kvar tal för kvar tal trendmässigt förbättrat bruttomarginalen och under kvartal fyra nådde vi 31 procent.

Vår enhet för byggvaror har självklart utvecklas väl under 2020 med en tillväxt om 32.9 procent.

Vi ser, som många andra, att utrullningen av Covid-19-vaccinering, sannolikt kommer att stödja den ekonomiska återhämtningen, men takten återstår att se.

Östervåla 2021-02-17

Daniel Källberg

VD Kakel Max AB (publ)

Styrelse

Vid periodens utgång bestod Kakel Max AB:s styrelse av Maria Wideroth (Ordf.), Joakim Alm, Ulf Ribbenstedt och Anders Bengtsson som ledamöter.

Granskning

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Nästa rapport och kalendarium

Delårsrapport för första kvartalet 2021 presenteras den 28 maj 2021.

För kommande rapporter, årsstämmor mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Årsstämman

Årsstämma kommer att hållas den 28 maj 2021.

Årsredovisningen kommer att offentliggöras och hållas tillgänglig på vår hemsida senast tre veckor innan Årsstämman.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 13:00.

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2020 omsatte Kakel Max cirka 142 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.