Nyheter

Kakel Max AB (publ): Kvartal 1, 2018

Första kvartalet: jan-mar 2018

  • Nettoomsättning jan-mar 39 984 (24 002) tkr, +67 %
  • Resultat efter skatt jan-mar 1 800 (859) tkr,
    +110 %
  • Resultat per aktie före/efter utspädning jan-mar 0,59 (0,28) kr

I resultatet ingår förvärvet av JMW Grossen som  helägt dotterbolag till Kakel & Design i Sverige AB, en sk underkoncern till Kakel Max AB (publ). Integrationen av JMW Grossen har gått bra och vi ämnar slutföra den under andra kvartalet.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 28,5 procent. Bruttomarginalen påverkas negativt bland annat av ökade materialvolymer inom ombyggnation av flerbostadshus men genom ett effektivt resursutnyttjande har vi lägre rörelsekostnader.

Rörelseresultatet uppgick till 2 388 (1 124) tKr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,0 (4,7) procent.

VD-kommentarer

Vi fortsätter att vidga vårt erbjudande till att även omfatta fastighetsägare, arkitekter och snart även möbeldesigners.

Försäljningen i första kvartalet ökade med 66 % jämfört med motsvarande period föregående år.  Försäljningstillväxten beror till mycket på det lyckade förvärvet och integrationen av JMW Grossen AB och vår fortsatta satsning på slutkunden.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 2 388 tKr för första kvartalet vilket motsvarar en marginal om ca 6 procent. Under kvartalet har vi ökat våra strategiska satsningar vilket bland annat har inneburit att vi har ställt ut på två mässor, Stockholm Furniture & Light Fair respektive Trädgårdsmässan samt ytterligare satsningar inom logistik för att effektivera vår konceptpaketering.

Statistik över antalet beviljade småhusbygglov indikerar en utplaning av nyproduktionen under de närmaste åren tillsammans med stigande priser på riksnivå och årsnivå. För nybyggnation av flerbostadshus uppger 255 kommuner att det råder bostadsbrist och priserna har sjunkit sedan september 2017, och tillsammans med skärpta amorteringskrav drabbas hushåll i storstadsregionerna med Stockholm i spetsen, där bostadspriserna ligger på en avsevärt högre nivå än i övriga landet. I Storstockholm dominerar fortfarande bostadsrätterna i nyproduktionen men det finns tendenser att andelen hyresbostäder ökar. Inom ombyggnad av flerbostadshus färgas svårigheterna av att få tag på arbetskraft på grund av den höga nybyggnadstakten men om nybyggandet nu dämpas frigörs det resurser för ombyggnadsarbeten, vilket på alla vis gynnar vår del av värdekedjan.

Makroekonomiskt sett, med låga räntor och låg arbetslöshet, har svenska byggmarknad goda förutsättningar att utvecklas väl fortsättningsvis även om vi bedömer att det kommer att ske en omviktning mellan nyproduktion och ombyggnation respektive mellan privat och offentlig sektor. Självklart påverkas vi av den svaga svenska kronan.

Trenderna som vi bedömer kommer att synas på den svenska kakelmarknaden är ökad fokus och intresse för storskaliga kakelplattor som används för att designa möbler, anpassade bänkskivor och handfat mm. Det finns många spännande lösningar inom detta området tex en induktionsfunktion som är dold under keramikplattan.

Östervåla 2018-05-30

Nästa rapport och kalendarium

Delårsrapport för andra kvartalet 2018 presenteras den 30 augusti 2018.

För kommande rapporter mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Rapporten i sin helhet bifogas

Östervåla 2018-05-30

För ytterligare information

Informationen i denna rapport lämnas för offentliggörande den 30 maj 2018.

Ytterligare information lämnas av Daniel Källberg, VD,
telefon +46(0)709561480 alternativt daniel.kallberg@kakelmax.se.

Rapporten publiceras  på bolagets hemsida
http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida
www.kakelmax.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.