Nyheter

Kakel Max AB (publ) Kvartal 1, 2019

Första kvartalet: jan-mar 2019

  • Nettoomsättning 38 975 (39 984) tkr
  • Resultat efter skatt 1 499 (1 800) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,49 (0,59) kr

Rörelseresultatet uppgick till 2 291 (2 388) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,9 (6,0) procent.

I Resultat efter skatt om 1 499 tkr återfinns effekter av IFRS 16 om -73 tkr, se Redovisningsprinciper och not 3.

Moderbolaget: jan-mar 2019

  • Nettoomsättning 764 (165) tkr
  • Resultat efter skatt 2 (152) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen.

VD-kommentarer

Vinstmarginalen uppgick till 4.9 procent för årets första kvartal och detta trots en marginell nedgång i försäljningen om ca 2.5 procent.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 2 291 tkr för första kvartalet 2019 vilket motsvarar en marginal om ca 5.9 procent. Motsvarande period föregående år uppgick rörelsemarginalen till 6.0 procent.

Från ett koncernperspektiv påverkades kvartalet negativt av valutaeffekter, i synnerhet den svaga kronan gentemot euron. Från ett butiksperspektiv - en produktmix som innehåller relativ ökad försäljning av golvavjämning. Från ett kundperspektivet - en ökad grad av avvaktande marknadssyn. Ett nytt normalläge etableras inom bostadsmarknadens samtliga delmoment.

Vår roll som materialleverantör till fastighet- och byggbranschen omfattar produkter inom kakel, klinker, golvavjämning och badrumsinredning mm. Försäljning till projekt inom nybyggnation, renovering och tillbyggnad kompletteras även med eller flera serviceåtagande gällande logistik, planering och paketering. Vårt kunderbjudande innebär även, utöver ekonomiska vinster, ett tydligt miljöfokus som gynnar alla parter.

Kostnadskontrollen är fortsatt god likaså den kontinuerliga arbetet med att effektivisera verksamheten. En viktig del av denna effektivisering handlar om att tillvarata Best Practice inom koncernen. Lönsamheten, EBIT-marginal, per butik under kvartalet återfinns inom intervallet 0.9 till 12.6 procent.

Östervåla 2019-05-27

Daniel Källberg
VD Kakel Max AB (publ)

Utdelning

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att det balanserade resultatet inklusive årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse

Vid periodens utgång bestod Kakel Max AB:s styrelse av Maria Wideroth (Ordf.), Joakim Alm och Keivan Ashhami som ledamöter.

Granskning

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Nästa rapport och kalendarium

Delårsrapport för andra kvartalet 2019 presenteras den 20 augusti 2019.

För kommande rapporter mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq OMX First North.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.  Tel: 08-503 015 50 / email: ca@mangold.se

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 maj 2019 kl. 08:30 CET.

Ytterligare information lämnas av Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480 / daniel.kallberg@kakelmax.se

Rapporten publiceras  på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.