Nyheter

Kakel Max AB (publ) Kvartal 1, 2021

Första kvartalet: jan-mar 2021

  • Nettoomsättning: 33 809 (41 413) tkr
  • Resultat efter skatt: -208 (2 636) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,07 (0,87) kr

Rörelseresultatet uppgick till 6 (3 466) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 0 (8.4) procent.

Samtliga enheter, bortsett från den nystartade enheten i Västerås, uppvisar god vinst och lönsamhet under kvartalets sista månad.

Moderbolaget: jan-mar 2021

  • Nettoomsättning 500 (500) tkr
  • Resultat efter skatt -172 (80) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen.

VD-kommentarer

Första kvartalet inleddes med en fortsatt osäkerhet och avvaktan men har avslutats med ökad aktivitet i alla avseenden. Vi ser nu ökad aktivitet, och efterfrågan, inom samtliga kundgrupper.

Omsättningen uppgick till 33 809 (41 413) tkr.

Fastighetskunder och kunder som tillhör större fastighetsprojekt har haft en låg aktivitet under senare delen av 2020.

Aktiviteten bland dessa kunder har successivt ökat om än från låga nivåer. Vår materialleverans till dessa kundgrupper ligger i en sen fas varför kvartalets ökade aktivitet innebär en förväntad fakturering under senare delen av året. Den minskande omsättningen under kvartalet kan till hälften härledes till dessa kundgrupper.

Bruttomarginal fortsätter att förbättras och uppgick under innevarande kvartal till 32 procent.

Kostnader för rekrytering under höst, vinter och inledande delen av våren har inte till fullo matchat en motsvarande intäktsökning varför kvartalet landar på en lönsamhetsnivå runt nollstrecket.

Resultatet för första kvartalet 2021 är sämre jämfört med första kvartalet 2020. Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till 6 tKr, vilket motsvarar en marginal om 0 procent.

Vår e-handel i kombination av våra fysiska butiker skapar en attraktiv försäljningskanal inklusive en hög servicegrad för kunderna. Detta är en kombination som vi kontinuerligt utvecklar med ytterligare tjänster och produkter.

Vi förväntar oss att marknadsaktiviteten fortsätter att öka under kommande perioder i linje med att affärsriskerna med Covid minskar och andelen vaccinerade personer i samhället ökar.

Östervåla 2021-05-28

Daniel Källberg

VD Kakel Max AB (publ)

Styrelse

Vid periodens utgång bestod Kakel Max AB:s styrelse av Maria Wideroth (Ordf.), Joakim Alm, Ulf Ribbenstedt och Anders Bengtsson som ledamöter.

Granskning

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Nästa rapport och kalendarium

Delårsrapport för andra kvartalet 2021 presenteras den 31 augusti 2021.För kommande rapporter, årsstämmor mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 maj 2021 kl. 13:00.

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2020 omsatte Kakel Max cirka 142 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.