Nyheter

Kakel Max AB (publ) Kvartal 1, 2022

Första kvartalet: jan-mar 2022

  • Nettoomsättning: 41 488 (33 809) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 23 procent. 
  • Resultat efter skatt: 1 355 (-208) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0.45 (-0,07) kr

Rörelseresultatet uppgick till 1 935 (6) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4.7 (0) procent.

Moderbolaget: jan-mar 2022

  • Nettoomsättning 600 (500) tkr 
  • Resultat efter skatt -69 (-172) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen. 

VD-kommentarer

Även det första kvartalet 2022 är ett nytt rekordkvartal.

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 41 488 (33 809) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 23 procent. Tillväxten för kvartalet innehåller väldigt liten grad av prishöjningar och merparten av tillväxten är hänförlig till ökad volym i bland annat kakel/klinker.

Lönsamheten inom kvartalet har successivt ökat från -5 till 7 procent för kvartalet sista månad, och landade för kvartalet som helhet på 4.2 procent. Vårt resultat efter skatt ökade till 1 355 från -208 tkr.

Under första kvartalet i år har vi även bevittnat Rysslands invasion av Ukraina och ett krig i Europa med djupt tragiska mänskliga konsekvenser. Vi är indirekt påverkade av kriget genom att framförallt störningar i leverantörskedjan på grund brist på insatsmaterial, kostnadsinflation samt potentiellt uppskjutna, försenade, projekt.

För att tillgodose leveranser av material till våra kunder har vi taktiskt sett genomfört större inköp än tidigare och därmed fortsatt att binda kapital i varulagret, vilket återspeglas i kassaflödet.

Aktivitetsnivån i marknaden har ökat inom alla områden och framförallt inom projektmarknaden men det finns också en osäkerhet avseende komponent- och materialbrist, effekter av kriget i Ukraina och covidsituationen i Kina som tillsammans med stigande räntor och inflation kan dämpa aktivitet. Prishöjningar på årsbasis från våra leverantörer har ersatts, under 2022, med kvartalsvisa dito och det är, och kommer att vara, en utmaning att kompensera stigande kostnader med prisökning till våra kunder med samma frekvens.

Lansering av KD+, ett produktsortiment inom tätskikt för plattsättare och byggare, fortsätter att vinna mark bland kunderna. Vi kommer att fortsätta utveckla KD+ med ytterligare produkter för proffskunder.

Förvärvsmarknaden är i synnerhet svårbedömd  just nu men däremot ser vi bättre möjligheter att för egen maskin etablera verksamheter.

Vi står nära våra kunder för att säkerställa att vi har en bra bild av deras behov och eventuella omprioriteringar som behöver göras i dessa tider av osäkerhet. Och tillsammans med ett tydligt engagemang från alla våra medarbetare kommer  vi fortsätta ta oss framåt och vidare.

Östervåla 2022-05-25

Daniel Källberg

VD Kakel Max AB (publ.)

Styrelse

Vid periodens utgång bestod Kakel Max AB:s styrelse av Maria Wideroth (Ordf.), Joakim Alm, Ulf Ribbenstedt och Anders Bengtsson som ledamöter. 

Granskning

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Nästa rapport och kalendarium

Delårsrapport för andra kvartalet 2022 presenteras den 30 augusti 2022.

För kommande rapporter, årsstämmor mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 maj 2022, kl 08:00.

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av bland annat av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna, Årsta, Västerås och Värmdö. Under 2021 omsatte Kakel Max cirka 151 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.