Nyheter

Kakel Max AB (publ) Kvartal 2, 2020

Andra kvartalet: apr-jun 2020

  • Nettoomsättning: 39 009 (38 520) tkr
  • Resultat efter skatt: 2 177 (502) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,72 (0,17) kr

Rörelseresultatet uppgick till 2 788 (903) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,1 (2,3) procent.

Halvårsperioden: jan-jun 2020

  • Nettoomsättning: 80 423 (77 495) tkr
  • Resultat efter skatt: 4 813 (2 001) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 1,58 (0,66) kr

Rörelseresultatet uppgick till 6 254 (3 195) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,8 (4,1) procent.

Moderbolaget: apr-jun 2020

  • Nettoomsättning 500 (788) tkr
  • Resultat efter skatt -280 (-85) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen.

VD-kommentarer

Vårt resultat för första halvåret 2020 består av ett starkt första kvartal utan i stort sett någon försäljningspåverkan på grund av Covid-19, följt av ett relativt stabilt andra kvartal, där verksamheten påverkats av pandemin i olika avseende.

Första halvåret ökade omsättningen med fyra procent, bruttomarginalen förbättrades med 2-procentenheter till 29 procent och periodens resultat från 2.001 tKr till 4.813 tKr, dvs en ökning med 140 procent. Resultatet från den förväntade tillväxttakten under andra kvartalet har delvis kompenserats av ersättningssystem relaterade till Covid-19.

I det stora hela är vi nöjda med utvecklingen i ljuset av att en liten del av vår verksamhet härleds till den, i dessa tider, populära gör-det-själv-marknaden. Den del av vår verksamhet som tillhör gör-det-själv-segmentet har under perioden ökat med 43 procent jämfört med samma period förra året.

Kassaflödet är fortsatt starkt med en rejäl förbättring från föregående år vilket är viktigt i vår verksamhet och särskilt i dessa tider. Bidragande orsak till det goda kassaflödet är främst en ökning av kassaflödet från rörelsekapitalet. Under kvartalet har koncernen utnyttjat möjligheten att få anstånd med betalningar av mervärdesskatt.

Med stort sett oförminskad energi och kraft har vi drivit våra projekt vidare där vi bland annat kommer att etablera en butik i Västerås under hösten och genomför en betydande rekrytering, och en omorganisation, för verksamheterna i Stockholm.

De osäkerheter inom logistik vi identifierade under första kvartalet och under våren har minskat kraftigt, byggmarknaden har varit relativt motståndskraftig och volymen av sålda bostäder har varit mycket hög under senare delen av perioden.

Det är fortfarande svårt att analysera de fulla effekterna av pandemin och hur framtiden kommer att se ut. Vi fortsätter dock att leverera på vår strategi, stärker balansräkning och anpassar verksamheten för framtidens utmaningar och möjligheter. Särskilt förvärvsmarknaden ser intressantare ut än på länge. Möjligheterna till värdeökande förvärv torde vara goda under den närmaste framtiden.

Östervåla 2020-08-27

Daniel Källberg

VD Kakel Max AB (publ)

Styrelse

Vid periodens utgång bestod Kakel Max AB:s styrelse av Maria Wideroth (Ordf.), Joakim Alm, Ulf Ribbenstedt och Anders Bengtsson som ledamöter.

Granskning

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Nästa rapport och kalendarium

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 presenteras den 26 november 2020. För kommande rapporter, årsstämmor mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08:00.

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2019 omsatte Kakel Max cirka 150 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.