Nyheter

Kakel Max AB (publ) Kvartal 2, 2021

Andra kvartalet: apr-jun 2021

  • Nettoomsättning: 42 125 (39 009) tkr
  • Resultat efter skatt: 1 373 (2 177) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,45 (0,72) kr

Rörelseresultatet uppgick till 1 925 (2 788) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4.6 (7.2) procent. I resultatet ingår en signifikant kundförlust inkl lagernedskrivning om totalt 834 tkr.

Moderbolaget: apr-jun 2021

  • Nettoomsättning 500 (500) tkr
  • Resultat efter skatt -184 (-280) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen.

VD-kommentarer

Omsättningsmässigt gör vi vårt bästa kvartal sedan verksamheten grundades 1987 och börsnoteringen 2017.

Omsättningen uppgick till 42 125 (39 009) tkr, en tillväxt 8 procent jämförande kvartal förra året. Görs jämförelsen med första kvartalet i år uppgår tillväxten till 25 procent.

Vi ser med all tydlighet att marknadsosäkerheten minskar och aktiviteten ökar inom de flesta kundkategorier. 12 procent av försäljningen för kvartalet härleds nya kunder varav hälften av dessa sk återkommande avtalskunder. Inom kundgruppen "Större Byggbolag & Fastighetsbolag" är återhämtningen mycket mer långsam, vi ser dock tydliga signaler om ökad aktivitet inom kundkategorin.

Resultat för andra kvartalet 2021 uppgår till 1 373 tkr, vilket motsvarar en vinstmarginal om 4.2 procent.

Vi binder mer kapital i lager än tidigare vilket är ett medvetet beslut för att undvika flaskhalsar, brist på vissa material i leverantörskedjan samt prishöjningar och för att därigenom kunna försörja våra kunder med material på ett förväntat sätt under kommande kvartal.

Vi ser att kombinationen e-handel och fysiska butiker skapar tydliga synergier för kunderna och vi kommer att fortsätta att utveckla denna kombination av tjänster och produkter.

Vår etablering i Västerås går enligt plan och vi ser behov av ytterligare etableringar, samarbeten och förvärv och därigenom stärka bolaget, försörja nya kundgrupper och nya regioner med våra produkter och tjänster.

Östervåla 2021-08-31

Daniel Källberg

VD Kakel Max AB (publ)

Styrelse

Vid periodens utgång bestod Kakel Max AB:s styrelse av Maria Wideroth (Ordf.), Joakim Alm, Ulf Ribbenstedt och Anders Bengtsson som ledamöter.

Granskning

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Nästa rapport och kalendarium

Delårsrapport för tredje kvartalet 2021 presenteras den 30 november 2021. För kommande rapporter, årsstämmor mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl 08:00.

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2020 omsatte Kakel Max cirka 142 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.