Nyheter

Kakel Max AB (publ) Kvartal 3, 2020

Tredje kvartalet: jul-sep 2020

  • Nettoomsättning: 27 454 (34 234) tkr
  • Resultat efter skatt: 3 767 (1 358) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 1,24 (0,45) kr

Rörelseresultatet uppgick till 4 108 (1 968) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 15 (5,7) procent.

Perioden: jan-sep 2020

  • Nettoomsättning: 107 877 (111 729) tkr
  • Resultat efter skatt: 8 580 (3 359) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 2,82 (1,11) kr

Rörelseresultatet uppgick till 10 362 (5 163) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 9,6 (4,6) procent.

Resultatet inkluderar reglering av tilläggsköpeskillingar och omstruktureringskostnader gällande omorganisationen i region Stockholm. Se not 4 för ytterligare information.

Moderbolaget: jul-sep 2020

  • Nettoomsättning 500 (523) tkr
  • Resultat efter skatt -33 (-88) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen.

VD-kommentarer

Vi fortsätter vår expansion genom att öppna en butik i Västerås under tredje kvartalet. Butiken är en fullsortimentsbutik för bygg-, badrum-, kakel- och fastighetskunder och ett välkommet tillskott till verksamheten. Vår etablering innebär även att vi skapar en bättre helhetslösning logistiskt sett i Mälardalen. Butiken öppnades i slutet av september och vi kan konstatera att kundtillströmningen varit god och intresset för vår etablering är både uppmärksammad och uppskattad. Arbetet med att färdigställa butiken även för privatkonsumenter kommer att fortgå under det fjärde kvartalet.

Vi har under året utvecklat våra digitala processer för att både möta kunden online såsom att hantera ett mer digitalt affärsflöde. Detta innebär också varje butik och vår verksamhet som helhet vidgas och täcker ett större upptagningsområde med huvudkontoret i Östervåla där huvudlager och logistikhantering återfinns som mittpunkt.
Vi har tydliggjort och marknadsfört våra varumärken Kakel & Design (dotterbolag) och Östervåla Byggvaror (affärsenhet), vilket ligger i linje med vår digitala strategi för att utveckla e-handelslösningar, skapa en tydligare intern profilering och ett tydligare budskap till våra kunder.

Våra två butiker i Stockholmsområdet har delvis omorganiserats och flera rekryteringar gjorts vilket kortsiktigt påverkar resultatet negativt men kommer att öka enheternas konkurrensmöjligheter framöver.

Från ett ekonomiskt perspektiv minskade omsättningen med tre procent under perioden januari till september jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen har ökat med 3 procentenheter från 27% till 30% drivet av förbättrad produktmix mm.

Rörelseresultatet för de tre första kvartalen uppgick till 10 362 tkr jämfört med 5 163 tkr förra året. I rörelseresultatet finns en resultateffekt av en justerad köpeskilling på +3 039 tkr, se not 4. Räknar vi bort den blir rörelseresultatet 7 323 tkr vilket är en resultatförbättring på 42 % mot 2019.

Kassaflödet uppgår till 10 305 tkr för de tre första kvartalen vilket har utmynnat i en kassa om ca 11 miljoner kronor exkl. tillfälligt anstånd med momsinbetalning.

Från ett marknadsperspektiv har vi under tredje kvartalet upplevt en försiktig optimism och återhämtning av vissa typer av projekt. En allvarlig andra våg av smittspridning och FHM nya riktlinjer under november påverkade självklart optimismen och tidsplanen för återhämtningen. Ombyggnadsinvesteringar tillika ROT-projekt går starkt och agerar som motpol till den sargade nyproduktionen. Vi bedömer att denna trend kommer att hålla i sig under 2021.

Östervåla 2020-11-26

Daniel KällbergVD Kakel Max AB (publ)

Styrelse

Vid periodens utgång bestod Kakel Max AB:s styrelse av Maria Wideroth (Ordf.), Joakim Alm, Ulf Ribbenstedt och Anders Bengtsson som ledamöter.

Granskning

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Nästa rapport och kalendarium

Bokslutskommuniké och fjärde kvartalet för 2020 presenteras den 17 februari 2021.

För kommande rapporter, årsstämmor mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 november 2020 kl. 08:00.

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2019 omsatte Kakel Max cirka 150 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.