Nyheter

Kakel Max AB (publ) Kvartal 3, 2021

Tredje kvartalet: juli-sept 2021

  • Nettoomsättning: 33 811 (27 454) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 23 procent.
  • Resultat efter skatt: 663 (3 767) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,22 (1,24) kr

Rörelseresultatet uppgick till 1 065 (4 108) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3.1 (15) procent.

Jämförande kvartal förra året, kvartal 3 2020, inkluderade en reglering av tilläggsköpeskilling om 3 039 tkr samt omstruktureringskostnader Region Stockholm omfattande 445 tkr, netto 2 594 tkr.

Innevarande kvartal inkluderar engångskostnader hänförliga till materialbrist mm inför produktlanseringar om 147 tkr, vilket innebär att jämförande rörelsemarginal för innevarande kvartal uppgår till 3.6 (6.8) procent.

Perioden: jan-sept 2021

  • Nettoomsättning: 109 746 (107 877) tkr
  • Resultat efter skatt: 1 828 (8 580) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,60 (2.82) kr

Rörelseresultatet uppgick till 2 996 (10 362) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2.7 (9.6) procent.

VD-kommentarer

Omsättningen uppgick till 33 811 (27 454) tkr, en tillväxt om 23 procent jämfört med samma kvartal förra året.

Den underliggande rörelsevinsten för tredje kvartalet 2021 uppgår till 1 212 tkr (1 854 tkr), vilket motsvarar en marginal om 3.6 (6.8) procent. Aviserade prishöjningar och partiell råvarubrist innebär att vi binder mer kapital i varulagret samt att erbjuden sortimentsbredd har minskat något. Därtill har signifikanta gaspriser enkom inneburit prishöjning om drygt fem procent inom kakel och klinker. Genomförda och aviserade prishöjningar har inte till fullo överförts till uppdaterade kundpriser. Positivt sett har en starkare krona minskat effekten av höjda råvarupriser.

Bruttomarginalen återfinns under innevarande kvartal på 32 procent och har sedan 2020 ökat från 30 procent.

Vi fortsätter även vår expansion genom att etablera en fullsortimentsbutik på Värmdö, öster om Stockholm. Tillträdet till lokalen sker per den 1 januari 2022. Vi kommer fortsätta på inslagen väg via både organiskt såsom icke-organiskt initiativ växa verksamheten.

Alla butiker och verksamhetsområden uppvisar tillväxt under innevarande kvartal bortsett från kundgruppen "Större Byggbolag & Fastighetsbolag" där återhämtningen går trögare.

Östervåla 2021-11-30

Daniel Källberg
VD Kakel Max AB (publ.)

Styrelse

Vid periodens utgång bestod Kakel Max AB:s styrelse av Maria Wideroth (Ordf.), Joakim Alm, Ulf Ribbenstedt och Anders Bengtsson som ledamöter.

Granskning

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Nästa rapport och kalendarium

Bokslutkommunike och delårsrapport för fjärde kvartalet 2021 presenteras den 25 februari 2022.

För kommande rapporter, årsstämmor mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 november 2021, kl 08:00.

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av bland annat av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna, Årsta & Västerås. Under 2020 omsatte Kakel Max cirka 142 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.