Nyheter

KVARTAL 2, 2019

Andra kvartalet: apr-jun 2019

  • Nettoomsättning: 38 520 (38 722) tkr
  • Resultat efter skatt: 502 (945) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,17 (0,31) kr

Rörelseresultatet uppgick till 903 (1623) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,3 (4,2) procent.

Halvårsperioden: jan-jun 2019

  • Nettoomsättning: 77 495 (78 706) tkr
  • Resultat efter skatt: 2 001 (2 743) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,66 (0,90) kr

I Resultat efter skatt om 2 001 återfinns effekter av IFRS om -136 tkr, se Redovisningsnot 3.

Moderbolaget: apr-jun 2019

  • Nettoomsättning 788 (300) tkr
  • Resultat efter skatt -85 (-310) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen.

Nästa rapport och kalendarium

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019 presenteras den 29 november 2019.

För kommande rapporter mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00/email: certifiedadviser@penser.se 

VD-kommentarer

Marknadssituationen är positiv men med en ökad osäkerhet och svagare utsikter för det innevarande året. Byggstarter inom framförallt Stockholm har minskat signifikant och omställning till renoveringsmarknaden går trögt. Ledtider för större projekt ökar vilket binder tid och resurser i hela värdekedjan. Jag är därför nöjd med att vi inte har följt med marknaden nedåt utan att försäljning inkl nya kunder under våren inneburit att vi stort sett uppnår samma försäljning som motsvarande kvartal förra året.

Första halvåret har vi satsat på att förbättra på vår effektivitet och marknadsbearbetning, vilket kommer till gagn för våra kunder, anställda och aktieägare.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3 195 tkr för första halvåret 2019 vilket motsvarar en marginal om ca 4.1 procent. Korrigerad för IT-satsningar för bättre effektivitet, marknadsbearbetning, IFRS och några engångskostnader återfinns den underliggande marginalen omkring 5.4 procent. Utöver detta har bruttomarginalen försämrats med två procentenheter vilken kan knytas till ökad konkurrens, ändrad produktmix och en fortsatt svag krona.

Kostnadskontrollen är fortsatt god likaså det kontinuerliga arbetet med att effektivisera verksamheten. Lönsamheten, EBIT-marginal, per butik under kvartalet återfinns inom intervallet -10.9 till 7.3 procent.

Östervåla 2019-08-20

Daniel Källberg
VD Kakel Max AB (publ)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information
Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se.
Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Rapporten publiceras  på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.