Nyheter

Kakel Max AB (publ): Kvartal 3, 2018

Tredje kvartalet: jul-sept 2018

  • Nettoomsättning jul-sept 33 315 (20 947) tkr
  • Resultat efter skatt jul-sept 162 (1027) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning jul-sept 0,05 (0,34) kr

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 29,9 procent. Bruttomarginalen påverkas negativt bland annat att en produktmix med större volymer inom ROT, höjda inköpspriser inklusive en svag krona.

Rörelseresultatet uppgick till 1 171 (1 256) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3.5 (5.9) procent.

I periodens resultatet ingår nettoeffekten av avsättningen för garantiåtagandet om 735 tkr samt legala omkostnader om 242 tkr för hantering av debaclet med Empire och Semac. Beaktat för detta är verksamhetens vinstmarginal ca 3.4 procent för tredje kvartalet.

 

Kvartal 1-3: jan-sept 2018

  • Nettoomsättning jan-sept 112 021 (71 008) tkr
  • Resultat efter skatt jan-sept 2 907 (3 665) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning jan-sept 0,96 (1,21) kr

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Förlikning Empire Sweden AB
Som tidigare kommunicerats har Kakel Max AB nått en förlikning med Empire Sweden AB rörande den uppkomna situationen med garantiåtagande gentemot Nordea Finland och om Empire Sweden ABs önskemål om anstånd med betalning av utestående fakturor.

Kakel Max AB och Empire Sweden AB har kommit överens om att Empire Sweden AB ska erlägga ett belopp om 2.000.000 kr till Kakel Max och att Kakel Max beviljar Empire Sweden AB anstånd med betalning av fakturor uppgående till ett belopp om 354.908 kr (exkl. ränta och moms) till den 31 december 2019.

Empire Sweden AB fullföljde inte förvärvet av aktierna i det av Kakel Max delägda finska bolaget Oy Semac och en i anledning av detta ägande lämnad borgen för Semac till Nordea Bank i Finland om EUR 328 000. Semac är under avveckling. Semac saknar dock medel för att reglera sina lån till Nordea Bank/Finnvera varför åtminstone del av borgensåtagandet alternativt motsvarande kapitaltillskott till Semac kommer att behöva infrias. Det belopp som Kakel Max kan behöva erlägga vid infriande av borgensåtagandet uppgår till högst EUR 328 000 exklusive legala kostnader. I not 2 förtydligas skattningsförfarandet och riskbedömningen.

VD-kommentarer
Försäljningen för årets första tre kvartal ökade med 58 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 5 182 tkr för årets första tre kvartal vilket motsvarar en marginal om ca 4,6 procent. Å ena sidan färgas vårt resultat  av debaclet med Empire Sweden AB. Kostnaderna enkom i detta kvartal uppgick till 977 tkr. Å andra sidan kan vi nu till stor del lägga detta bakom oss och fokusera framåt, på de initiativen som vi har för öka vår tillväxttakt.

Vi har under kvartalet rekryterat flera nyckelpersoner för att tillvarata marknadsmöjligheterna och sprida vårt budskap, produkter och tjänster till en bredare grupp av kunder och det är min bedömning att alla dessa initiativen bidrar väl och i ökad försäljning.

Östervåla 2018-11-30

Daniel Källberg
VD Kakel Max AB (publ)

Nästa rapport och kalendarium
Delårsrapport för fjärde kvartalet 2018 presenteras den 28 februari 2019.

För kommande rapporter mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien
Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq OMX First North. Kortnamn: KAKEL. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.  Tel: 08-503 015 50

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information
Ytterligare information lämnas av Daniel Källberg, VD, telefon +46(0)709561480 alternativt daniel.kallberg@kakelmax.se.

Rapporten publiceras  på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 08:30 CET.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.